Versija spausdinimui

L.e.p. direktoriaus gamybos ir technikos reikalams Aurelijus Rimas

Į pradžią > Kontaktai > L.e.p. direktoriaus gamybos ir technikos reikalams Aurelijus Rimas

Direktorius gamybos ir technikos reikalams

Aurelijus Rimas

Telefonas: (8 37) 32 28 44
El. paštas: aurelijus.rimas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų (inžinerinį) arba vadybos (verslo administravimo) krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), būti susipažinęs su šalies ir užsienio panašaus profilio įmonių darbo patirtimi, žinantis įmonės, vykdančios gamybą, darbo problemas ir būdus joms spręsti, mokantis bendrauti su darbuotojais ir verslo partneriais, komunikabilus;
 2. turėti ne mažesnį nei penkerių metų vadovaujamo darbo stažą, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją;
 3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti jais naudotis ir taikyti praktiniame darbe.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja visą įmonės gamybinę veiklą, t.y. organizuoja ir kontroliuoja gamybos proceso eigą, taiso jo metu pasitaikančius techninius ir organizacinius nesklandumus ir trūkumus, užtikrina efektyvų įrengimų panaudojimą ir personalo darbą;
 2. nustato ir įgyvendina įmonės techninės plėtros perspektyvas;
 3. organizuoja gamybos programos parengimą ir jos įgyvendinimą;
 4. tobulina, rekonstruoja ir modernizuoja gamybos procesus, taiko naujas technologijas ir įrangą, diegia pažangias darbo organizavimo formas;
 5. organizuoja gamybą taip, kad taupiai būtų naudojami pagrindiniai fondai ir apyvartinės lėšos, darbo laikas ir darbo užmokesčiui skirtos lėšos bei materialiniai ištekliai;
 6. vadovauja gamybiniams įmonės padaliniams ir atskiriems vykdytojams, kontroliuoja jų darbą, siūlo įmonės vadovui skatinti ir bausti darbuotojus, sprendžia darbo apmokėjimo klausimus;
 7. numato ir įgyvendina priemones, mažinančias darbų ir paslaugų materialines, finansines ir darbo sąnaudas;
 8. užtikrina gerą, pagal techninių sąlygų ir standartų, bei techninės estetikos reikalavimus atliekamų darbų ir suteikiamų paslaugų kokybę, patikimumą, ilgaamžiškumą;
 9. organizuoja techniškai pagrįstų darbo ir materialinių sąnaudų normų ir normatyvų įdiegimą;
 10. organizuoja gamybos ir aptarnavimo padalinių aprūpinimą reikalinga technine dokumentacija, įrengimais, medžiagomis, komplektuojančiomis detalėmis, transporto, pakrovimo, iškrovimo priemonėmis;
 11. tvirtina techninius dokumentus ir užduotis projektuojamiems naujiems gaminiams gaminti ir naudoti;
 12. tvirtina naujos technikos įdiegimo planus, organizacines technines priemones technologiniams procesams tobulinti;
 13. nagrinėja ir pritaiko šalies ir užsienio įmonių patirtį gamybos ir paslaugų tobulinime, naujų gaminių ir technologijų įsisavinime ir medžiagų panaudojime;
 14. pagal kompetenciją atstovauja įmonę kitose institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 15. vykdo kontroliuojančių institucijų teisėtus nurodymus ir pastabas darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, gamybinės sanitarijos ir kitais klausimais;
 16. organizuoja ir kontroliuoja, kad techniniai dokumentai (darbo brėžiniai, techninės sąlygos, sąmatos, nurašymo normos, aktai, pažymos, darbo apmokėjimo žiniaraščiai ir kt.) būtų parengti laiku ir kokybiškai;
 17. tvirtina planines kalkuliacijas ir sąmatas;
 18. kontroliuoja technologinę ir darbo drausmę bei įrengimų eksploataciją gamybos padaliniuose;
 19. bendradarbiauja su mokslinėmis-tiriamosiomis, projektuojančiomis, statybos institucijomis, organizuoja sutarčių su jomis sudarymą gamybos naujovėms diegti, paslaugoms tobulinti, kokybei gerinti, naujoms darbo organizavimo formoms įgyvendinti, statyboms projektuoti;
 20. analizuoja ir vertina gamybos rezultatus, organizuoja nebaigtos gamybos inventorizaciją, kontroliuoja, kad gamybos ruošinių kiekis darbo ir sandėliavimo ar laikino saugojimo vietose atitiktų paskaičiuotam pagal normas gaminių kiekiui;
 21. organizuoja techninės informacijos, pažangaus patyrimo paskleidimą, darbuotojų techninės kvalifikacijos kėlimą, profesijų sutapatinimą, numato kvalifikacijos kėlimo kryptis ir būdus;
 22. vykdo prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę atliekančio asmens funkcijas;
 23. vykdo kitas šiuose pareigybės nuostatuose nenurodytas su užimamomis pareigomis susijusias nenuolatinio pobūdžio funkcijas.
Atnaujinta : 2018-04-03

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa