Versija spausdinimui

Kelių priežiūros inžinierius Rimas Varanauskas

Į pradžią > Kontaktai > Kelių priežiūros inžinierius Rimas Varanauskas

Kelių priežiūros inžinierius

Rimas Varanauskas

Telefonas: (8 37) 26 77 44
El. paštas: rimas.varanauskas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių valdymą, naudojimą ir priežiūrą;
 2. turėti aukštesnįjį (privalumas – aukštasis) išsilavinimą Technologijos mokslo srityje;
 3. mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 4. būti susipažinusiam su vidaus vandenų kelių priežiūros (farvaterio ženklinimo, vagos valymo ir gilinimo) reikalavimais;
 5. turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
 6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. mokėti dirbti Microsoft Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tinkamai ir laiku atlieka tarnybos viršininko ir Įmonės vadovybės pavedimus, tarnybos veiklos planuose numatytas užduotis;
 2. dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planus;
 3. vykdo tarnybos kompetencijai priskirtų laivų įgulų, vandens matavimo stočių stebėtojų bei vidaus vandenų kelių prižiūrėtojų darbo drausmės, pareigų vykdymo, materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimo kontrolę;
 4. organizuoja valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių priežiūros ir ženklinimo darbus, rengia šių darbų vykdymo užduotis bei ataskaitas;
 5. organizuoja vagos valymo ir gilinimo darbus laivybos reikmėms, derina darbų vykdymo sąlygas su suinteresuotomis institucijomis, rengia šių darbų vykdymo užduotis bei ataskaitas;
 6. organizuoja ir kontroliuoja laivų, priskirtų Tarnybos veiklos kompetencijai, remonto darbus, laivų techninių apžiūrų atlikimą, laivų dokumentacijos rengimą ir tvarkymą, laivų bei jų įgulų aprūpinimą medžiagomis bei darbo priemonėmis;
 7. organizuoja Tarnybos kompetencijai priskirtų projektų įgyvendinimą, dalyvauja projektų valdymo grupių veikloje, teikia siūlymus projektų įgyvendinimo klausimais;
 8. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl galimybių studijų, techninių projektų, teritorijų planavimo ir kitų dokumentų;
 9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, dalyvauja pasitarimuose tarp institucijų, darbo grupėse, komisijose;
 10. dalyvauja planuojant Įmonės gamybinę ir finansinę veiklą;
 11. derina veiklą su kitais Įmonės struktūriniais padaliniais, siekiant užtikrinti valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūros bei jų infrastruktūros plėtros darbų įgyvendinimą;
 12. dalyvauja rengiant tarpines bei metines ataskaitas apie Tarnybos vykdom veiklą Įmonės vadovybei;
 13. organizuoja informacijos teikimą, rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
 14. organizuoja Tarnybos kompetencijai priskirtos autotransporto priemonės priežiūros ir remonto darbus;
 15. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?