Versija spausdinimui

L.e. hidrotechnikos statinių priežiūros inžinierius Dainius Balevičius

Į pradžią > Kontaktai > L.e. hidrotechnikos statinių priežiūros inžinierius Dainius Balevičius

L.e. hidrotechnikos statinių priežiūros inžinierius

Dainius Balevičius

Telefonas: (8 37) 32 28 51
El. paštas: dainius.balevicius@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių, juose esančių hidrotechnikos statinių naudojimą ir priežiūrą, statybos darbų vykdymą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą Technologijos mokslų (prioritetas – aplinkos inžinerija arba transporto inžinerija) srityje, privalumas – turėti galiojantį ypatingo statinio statybos ir techninės priežiūros darbų vykdymo atestatą hidrotechnikos statinių grupėje.;
 3. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 4. turėti ne mažesnę, nei trijų metų darbo vidaus vandenų transporto srityje patirtį, kai veikla susijusi su hidrotechnikos statinių statyba ar priežiūra;
 5. būti susipažinusiam su vidaus vandenų kelių vagos valymo ir gilinimo, vagos reguliavimo hidrotechninėmis priemonėmis, povandeninių darbų vykdymo reikalavimais;
 6. turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. planuoja ir organizuoja vagos reguliavimo hidrotechninėmis ir kitomis priemonėmis darbus, vagos valymo ir gilinimo darbus, kai jie reikalingi vagos reguliavimui;
 2. derina vagos reguliavimo hidrotechninėmis ir kitomis priemonėmis darbų , vagos valymo ir gilinimo darbų vykdymo planus, projektus ir kitą dokumentaciją su suinteresuotomis institucijomis;
 3. vykdo valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose esančių, taip pat kitų hidrotechnikos statinių, kuriuos valdo įmonė, techninės būklės vertinimą;
 4. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl hidrotechnikos statinių remonto, rekonstrukcijos ar naujos statybos darbų vykdymo poreikio, organizuoja ir kontroliuoja šių darbų vykdymą;
 5. kontroliuoja vagos reguliavimo, hidrotechnikos statinių statybos darbų vykdymo kokybę, statinio atitikimą projektinei dokumentacijai, statybos techninių reglamentų reikalavimų, įmonės statybos taisyklių laikymąsi;
 6. kontroliuoja, kaip vykdoma laivų ir plaukiojančių įrenginių apsauga darbų vykdymo vietoje, kaip objektai aprūpinami medžiagomis, gaminiais, mechanizmais, transportu;
 7. dalyvauja komplektuojant tarnybai priskirtų laivų komandas (vidaus vandenų transporto specialistus), taip pat kitos technikos aptarnavimui reikalingų darbuotojų parinkimą;
 8. rengia statinių eksploatavimo instrukcijas;
 9. renka naujausią informaciją apie hidrotechnikos statinių statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros technologijas;
 10. organizuoja ir kontroliuoja laivų, priskirtų vagos reguliavimo darbų vykdymui, remonto darbus;
 11. organizuoja laivų techninių apžiūrų atlikimą, laivų dokumentacijos rengimą ir tvarkymą, laivų bei įgulų aprūpinimą medžiagomis bei darbo priemonėmis;
 12. kontroliuoja darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, sanitarinių, darbo drausmės reikalavimų laikymąsi;
 13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų rengimo, dalyvauja Tarnybos kompetencijai priskirtų projektų įgyvendinime, tame tarpe grupių veikloje;
 14. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl galimybių studijų, techninių projektų, teritorijų planavimo ir kitų dokumentų, kai veikla susijusi su hidrotechnikos statinių, tame tarpe uostų, prieplaukų, krantinių, statyba;
 15. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, derina veiklą su kitų šalių institucijų specialistais;
 16. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, tame tarpe įmonės statybos taisykles, įmonei priklausančių hidrotechnikos statinių naudojimo ir priežiūros tvarkas;
 17. rengia atliktų darbų aktus, ataskaitų projektus apie Tarnybos vykdomą veiklą, kai jos teikiamos kitoms institucijoms ar įmonės vadovybei;
 18. rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
 19. rengia pasiūlymus dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
 20. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa