Versija spausdinimui

Laivų technikos priežiūros bazės Meistras Rimantas Visackas

Į pradžią > Kontaktai > Laivų technikos priežiūros bazės Meistras Rimantas Visackas

Meistras

Rimantas Visackas

Telefonas: (8 37) 32 83 44
El. paštas: rimantas.visackas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti techninį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažiau kai vienerių metų darbo patirties laivų remonto ar statybos meistro pareigose;
 3. būti savarankiškas, organizuotas, energingas;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir vykdo įvairios paskirties laivų ir kitų techninių priemonių remonto, rekonstrukcijos, statybos ir kitus darbus pagal įmonės generalinio direktoriaus patvirtintą ir pateiktą projektinę -sąmatinę dokumentaciją ir darbų vykdymo grafikus;
 2. įformina užsakymus remonto medžiagoms, mechanizmams, įrengimams ir kt., numato jų pateikimo grafikus ir kontroliuoja jų pristatymą;
 3. organizuoja laivų remonto ir statybos darbų vykdymui skirtų materialinių vertybių sandėliavimą, jų apsaugą, kontroliuoja gaunamų materialinių vertybių forminimą ir kokybę;
 4. pasirašo medžiagų išrašymo reikalavimus, gaudamas remontui reikalingas medžiagas;
 5. kontroliuoja atliekamų darbų kokybę, vykdo kontrolinius matavimus, seka, kad darbai būtų vykdomi pagal projektą, sąmatą, valstybinius standartus, techninius laivų remonto ir statybos bei Lietuvos saugios laivybos administracijos reikalavimus;
 6. kontroliuoja, ar medžiagos, gaminiai, kuras ir tepalai naudojami pagal paskirtį ir patvirtintas normas;
 7. organizuoja brigadas, kuriose dirbtų kvalifikuoti darbuotojai;
 8. įformina darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir darbo apmokėjimo dokumentus jam pavaldiems darbuotojams, medžiagų nurašymo, nebaigtos gamybos ir statybos aktus ir kitus dokumentus;
 9. įvertina atliktus darbus, ekonomiškai naudoja lėšas, kontroliuoja išlaidas ir pelną;
 10. imasi priemonių, kad nebūtų darbo laiko prastovų;
 11. kontroliuoja subrangovų darbą, dalyvauja priimant jų atliktus darbus, jų kokybę ir atlikimo terminus;
 12. vykdo laivų ir kitų techninių priemonių remonto ir statybos darbus, laikantis planinės sąmatinės ir projektinės dokumentacijos;
 13. vykdo laivų ir kitų techninių priemonių remonto taisyklių reikalavimus, Lietuvos saugios laivybos administracijos reikalavimus bei Susisiekimo ministerijos patvirtintus reikalavimus laivų remontui ir statyboms;
 14. užtikrina saugų darbą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas laivų technikos priežiūros bazėje;
 15. leidžia Vyriausybės įgaliotų institucijų, atliekančių laivų remonto ir statybos priežiūrą, asmenims netrukdomiems vykdyti su jų pareigomis susijusį darbą ir pateikia visus reikiamus dokumentus;
 16. sustabdo darbus ir praneša Įmonės vadovybei apie avarijos grėsmę;
 17. dalyvauja rengiant darbuotojų pareiginius nuostatus, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas;
 18. teikia pasiūlymus skatinti ar taikyti drausminio poveikio priemones jam pavaldžių darbuotojų atžvilgiu;
 19. atlieka kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa