Versija spausdinimui

Sekretorė – referentė

Į pradžią > Kontaktai > Sekretorė – referentė

Sekretorė – referentė

Aida Masiulytė

Telefonas: (8 37) 32 28 44
El. paštas: vvkd@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą;
 2. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles;
 3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį išsilavinimą;
 4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 5. būti susipažinusiam su Įmonės veiklos organizavimu, išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, raštvedybą ir kalbos kultūrą;
 6. išmanyti Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001 standartas) ir Aplinkos vadybos sistemos (ISO 14001 standartas) reikalavimus;
 7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 9. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. padeda vadovui organizuoti jo darbą, planuoti ir sudaryti darbotvarkes, organizuoti ir koordinuoti jo rengiamų pasitarimų laiką, priminti apie posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti, atsakyti telefonu į interesantų klausimus, priimti informaciją ir ją perduoti vadovui;
 2. informuoja Įmonės darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus, supažindina juos su darbotvarke, kviečia dalyvius į minėtus renginius;
 3. administruoja dokumentų valdymo sistemą „AIVA“, priima bei perduoda informaciją elektroninėmis priemonėmis ir/ar faksu, registruoja gaunamus, siunčiamus raštus, perduoda juos vadovui ar vykdytojams;
 4. kontroliuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Ministerija) pateiktų užduočių, tame tarpe sistemos AVILYS, vykdymo terminus, supažindina su jais reikiamus darbuotojus, kontroliuoja vadovui perduodamų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą ir darbuotojų atliekamų užduočių savalaikį įgyvendinimą;
 5. vadovo pavedimu rengia atitinkamų dokumentų projektus;
 6. organizuoja Įmonės raštvedybos tvarkymą, kuris apima dokumentų valdymo procesus nuo jų rengimo ar gavimo iki atrinkimo saugoti ar naikinti, bylų apyrašų sudarymo;
 7. organizuoja kiekvienų metų Įmonės Dokumentacijos plano rengimą ir teikia jį derinti Ministerijai.
 8. rengia nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašus, trumpai saugomų dokumentų sąrašus, dokumentų naikinimo aktus;
 9. organizuoja Įmonės Dokumentų ekspertų komisijos darbą;
 10. teikia metodinę pagalbą Įmonės struktūriniams padaliniams, rengiant Įmonės Dokumentacijos planą ir jo papildymų sąrašą;
 11. organizuoja Įmonės struktūriniuose padaliniuose esamų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui bei perdavimui į Įmonės archyvą;
 12. tvarko Įmonės archyvą, priima iš darbuotojų tvarkingus dokumentus saugojimui, išduoda darbuotojams reikalingų naudotis tarnyboje dokumentų kopijas;
 13. organizuoja Įmonės administracijos darbuotojų, posėdžių aprūpinimą kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis.;
 14. dalyvauja Įmonės darbuotojų posėdžiuose ir rašo jų protokolus;
 15. vadovo pavedimu vykdo kitas šiuose nuostatuose nenumatytas užduotis, susijusias su Įmonės veikla.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa