Versija spausdinimui

L.e. strateginio planavimo skyriaus viršininkės pareigas Vaida Grabauskienė

Į pradžią > Kontaktai > L.e. strateginio planavimo skyriaus viršininkės pareigas Vaida Grabauskienė

L.e. viršininkės pareigas

Vaida Grabauskienė

Telefonas: (8 37) 32 28 22
El. paštas: vaida,grabauskiene@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių valdymą, naudojimą ir priežiūrą, infrastruktūros plėtrą, investicinių projektų, strateginio planavimo dokumentų rengimą.
 2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą Technologijos mokslų srities transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos krypties, Socialinių mokslų srities vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 3. Turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovavimo struktūriniam padaliniui patirtį vidaus vandenų transporto srityje.
 4. Turėti ne mažiau 3 metų ES finansuojamų projektų valdymo ir vadovavimo projektų valdymo darbo grupėmis patirtį.
 5. Turėti teisės aktų projektų rengimo patirtį.
 6. Turėti gerus raštvedybos įgūdžius.
 7. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 8. Mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. Užtikrina Skyriaus uždavinių ir funkcijų, Įmonės vadovybės pavedimų vykdymą, darbo drausmę, tinkamą materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą.
 2. Paskirsto darbus Skyriaus darbuotojams, nurodant jų atlikimo terminus ir eiliškumą, kontroliuoja darbų atlikimo eigą.
 3. Organizuoja Įmonės strateginio veiklos plano projekto rengimą, užtikrina galutinio Įmonės strateginio veiklos plano projekto parengimą laiku, koordinuoja šio plano priemonių įgyvendinimą, organizuoja strateginio veiklos plano ataskaitų rengimą.
 4. Koordinuoja Įmonės ekonominę – ūkinę veiklą, organizuoja vykdomos ir planuojamos veiklos ekonominį vertinimą, teikia pasiūlymus ir sprendimų būdus dėl veiklos gerinimo.
 5. Koordinuoja Įmonės struktūrinių padalinių veiklą siekiant efektyvių sprendimų priėmimo.
 6. Organizuoja paslaugų teikimą komerciniais tikslais, sutarčių sudarymą, koordinuoti jų vykdymą.
 7. Organizuoja ir rengia paraiškas projektams, siekiant gauti Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą.
 8. Organizuoja ir rengia investicinius projektus, kurie teikiami finansavimui iš Europos Sąjungos fondų, kitų tarptautinių fondų ir programų, valstybės kapitalo investicijų programos, Įmonės lėšų bei su šiais projektais susijusius dokumentus.
 9. Organizuoja ir koordinuoja projektų įgyvendinimą, užtikrina tinkamą lėšų panaudojimą.
 10. Informuoja Įmonės vadovybę apie projektų eigą, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo, organizuoja ir rengia ataskaitas.
 11. Organizuoja projektų valdymo grupių darbą, rengia pasitarimus projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
 12. Rengia teisės aktų projektus, organizuoja teisės aktų projektų, kurie susiję su vidaus vandenų transportu bei Įmonės vykdoma veikla, rengimą.
 13. Teikia pastabas dėl kitų institucijų rengiamų dokumentų (teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo, techninių projektų ir kitos dokumentacijos), teikiamų derinti Įmonei, rengia pasiūlymus dėl veiklos, galinčios įtakoti vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros būklę, galimybių.
 14. Organizuoja ir rengia techninę-ekonominę dokumentaciją, reikalingą vidaus vandenų transporto plėtrai.
 15. Organizuoja Įmonės informacinių sistemų tobulinimą, koordinuoja priemonių, užtikrinančių jų funkcionavimą, atnaujinimą, remontą, įgyvendinimą.
 16. Organizuoja Įmonės vykdomų projektų, Įmonės veiklos, susijusios su vidaus vandenų kelių priežiūra ir naudojimu, jų infrastruktūros plėtra, viešinimą.
 17. Organizuoja seminarus, konferencijas, kitus renginius, susijusius su vidaus vandenų transporto propagavimu.
 18. Pagal kompetenciją dalyvauja Įmonės, kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauja Įmonę nacionalinėse ir užsienio institucijose ar organizacijose.
 19. Rengia ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.
 20. Rengia Skyriaus veiklos planus, Skyriaus darbuotojų pareiginių nuostatų projektus.
 21. Numato Skyriaus darbuotojams reikalingas tobulinimosi kryptis, keliant jų kvalifikaciją.
 22. Vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-08-14

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa