Versija spausdinimui

Personalo vyriausioji specialistė – Renata Bekerytė

Į pradžią > Kontaktai > Personalo vyriausioji specialistė – Renata Bekerytė

Personalo vyriausioji specialistė

Renata Bekeryte

Telefonas: (8 37) 36 25 95
El. paštas: renata.bekeryte@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. personalo vyriausiasis specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis), turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo personalo valdymo srityje patirtį, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus ir mokėti juos taikyti praktikoje, gebėti kurti ir valdyti personalo valdymo projektus, logiškai mąstyti, analizuoti įmonės veiklos procesus, kaupti ir valdyti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, suprasti darbuotojų problemas ir patarti jiems probleminėse situacijose, būti pareigingas, darbštus, diplomatiškas, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti organizacinio darbo sugebėjimų, sąžiningai vykdyti savo pareigas;
 2. personalo vyriausiasis specialistas privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą ir darbo teisinius santykius įmonėje.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. kuria, planuoja ir vykdo personalo valdymo strategiją, valdo personalo biudžetą bei vykdo veiksmų planą, užtikrinant, kad Įmonės politika, tikslai ir numatomi veiksmai būtų suderinti tarpusavyje ir efektyviai įgyvendinami;
 2. organizuoja darbo rezultatus atspindinčios atlyginimų, skatinimo ir motyvavimo sistemos kūrimą, diegimą, tobulinimą ir koordinavimą;
 3. organizuoja veiksmingai veikiančios darbuotojų veiklos vertinimo sistemos sukūrimą, administruoja jos diegimą, tobulinimą ir koordinavimą, organizuoja padalinių vadovų ir darbuotojų apmokymą, reikalingą sklandžiam darbuotojų veiklos vertinimo sistemos naudojimui;
 4. kartą per metus organizuoja darbuotojų veiklos vertinimą;
 5. vykdo ir užtikrina efektyvų personalo valdymą;
 6. planuoja darbuotojų poreikį visuose Įmonės padaliniuose, užtikrinant efektyvią Įmonės veiklą;
 7. ruošia Įmonės etatų sąrašą bei formuoja personalo rezervą;
 8. organizuoja ir vykdo darbuotojų atrankas;
 9. įformina darbuotojų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą, pagal LR darbo kodekso reikalavimus;
 10. užtikrina teisingą Įmonės personalo apskaitą;
 11. vykdo ir užtikrina tinkamą personalo dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka juos perduoda į Įmonės archyvą;
 12. supažindina pasirašytinai darbuotojus su Įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais bei kitais Įmonėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jų darbą;
 13. supažindina pasirašytinai darbuotojus su darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimais, informuoja Įmonės vadovą apie nelaimingų atsitikimų, mirties atvejus darbe;
 14. dalyvauja darbo ginčų sprendime, dirba prevencinį konfliktų išvengimo darbą;
 15. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją bei rengia ataskaitas, susijusias su personalo valdymu;
 16. kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį, sistemingai nagrinėja darbuotojų individualias ypatybes dėl jų karjeros;
 17. aktyviai dalyvauja Įmonės valdyme, bendradarbiauja su kitais Įmonės skyriais;
 18. dalyvauja Įmonės pasitarimuose, teikia personalo valdymo optimizavimo ataskaitas ir pasiūlymus;
 19. rengia Įmonės vidaus komunikacijos priemones ir vykdo socialines programas;
 20. bendradarbiauja su Įmonėje veikiančia profesine sąjunga, užtikrina efektyvų ir sklandų įmonės darbą;
 21. rengia Įmonės personalo valdymo strategijos metų ir trijų metų planus;
 22. vykdo kitus Įmonės generalinio direktoriaus ir Teisės – personalo tarnybos viršininko nurodymus ir pavedimus.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?