Versija spausdinimui

Teisės – personalo tarnybos Viršininkė – Asta Matonytė

Į pradžią > Kontaktai > Teisės – personalo tarnybos Viršininkė – Asta Matonytė

Viršininkė

Asta Matonytė

Telefonas: (8 37) 22 36 16
El. paštas: asta.matonyte@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių valdymą, viešuosius pirkimus, darbo teisinius santykius, valstybės turto valdymą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinę kvalifikaciją (vientisųjų studijų)) išsilavinimą;
 3. turėti ne mažiau kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 4. turėti darbo su viešaisiais pirkimais patirties;
 5. mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
 6. turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. užtikrina Tarnybos uždavinių ir funkcijų, Įmonės vadovybės pavedimų vykdymą, darbo drausmę, tinkamą materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą;
 2. paskirsto darbus Tarnybos darbuotojams, nurodant jų atlikimo terminus ir eiliškumą, kontroliuoja darbų atlikimo eigą;
 3. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją teisinę kontrolę Įmonės veiklos srityse;
 4. rengti procesinius dokumentus, atstovauja Įmonės teismuose, kitose institucijose ir įstaigose;
 5. rengia, vertina Įmonės sudaromus sandorius ir susitarimus;
 6. pagal kompetenciją teikia išvadas bei pastabas dėl Įmonės struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų ar lokalinių norminių aktų projektų;
 7. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, organizuoja teisės aktų projektų rengimą;
 8. tikrina, vertinai ir derina kitų Įmonės struktūrinių padalinių parengtus struktūrinių padalinių nuostatų, pareiginių nuostatų, kitų lokalinių teisės aktų projektus;
 9. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, procedūrų, susijusių su Įmonės veikla, keitimo, papildymo.
 10. tiria darbo drausmės pažeidimus;
 11. dalyvauja tobulinant Įmonės valdymą;
 12. konsultuoja Įmonės darbuotojus klausimais, susijusiais su jų tiesioginių funkcijų vykdymu;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Įmonės vadovybės pavedimus.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa