Versija spausdinimui

Teisės – personalo tarnybos Vyresnysis specialistas Linas Čižauskas

Į pradžią > Kontaktai > Teisės – personalo tarnybos Vyresnysis specialistas Linas Čižauskas

Vyresnioji specialistė

Linas Čižauskas

Telefonas: (8 37) 36 23 39
El. paštas: lina.cizauskas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą, viešuosius pirkimus, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, ir šiais teisės aktais vadovautis;
 2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 3. mokėti analizuoti teisinę viešųjų pirkimų informaciją, gebėti rengti išvadas viešųjų pirkimų klausimais;
 4. mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
 5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
 6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;
 7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. Priima, apibendrina ir sistemina Įmonės padalinių pateiktą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus.
 2. Rengia kasmetinį Įmonės viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas): skaičiuoja viešųjų pirkimų vertes, priskiria prekių/darbų pirkimo kodus ir paslaugų kategorijas viešiesiems prekių/darbų ir paslaugų pirkimams.
 3. Vykdo viešuosius pirkimus pagal patvirtintą Planą, išskyrus atvejus, kai Įmonės teisės aktais viešuosius pirkimus vykdyti pavesta kitiems darbuotojams, ir kontroliuoja Plano įgyvendinimą.
 4. Sudaro pirkimų suvestinę pagal pirkimo vertes ir skelbia ją teisės aktų nustatyta tvarka bei teikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
 5. Ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, susistemina informaciją apie Įmonės atliktus viešuosius pirkimus ir per 30 dienų pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai.
 6. Tikrina Įmonės padalinių pateiktų poreikių projektus, juose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams ir techninių specifikacijų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams.
 7. Dalyvauja Įmonės viešųjų pirkimų komisijos darbe (yra viešųjų pirkimų komisijos narys).
 8. Rengia Įmonės vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai.
 9. Rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia techninių specifikacijų projektus, informacinius pranešimus apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį ir sudarytą sutartį (mažos vertės pirkimų atveju informacinius pranešimus pateikia informacinių technologijų specialistui paskelbti Įmonės tinklapyje).
 10. Rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus techninių specifikacijų, projektus.
 11. Rengia viešųjų pirkimų komisijos protokolų, sprendimų projektus.
 12. Teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams.
 13. Nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl šių pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.
 14. Vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas (rengia apklausos sąlygas, apklausia tiekėjus, pildo Tiekėjų apklausos pažymas, Įmonės teisės aktų nustatyta tvarka vykdomiems viešiesiems pirkimams rengia pirkimo sutarčių projektus).
 15. Įvertina kitų Įmonės padalinių parengtų viešųjų pirkimų dokumentų ir apklausos sąlygų projektus, teikia jų rengėjams pastabas ir pasiūlymus.
 16. Konsultuoja Įmonės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais, siekiant užtikrinti Įmonės atliekamų viešųjų pirkimų teisėtumą.
 17. Pildo įvykdytų viešųjų pirkimų žurnalus.
 18. Organizuoja prekių tiekimą: užsako prekes, jas priima ir paskirsto Įmonės padaliniams.
 19. Kontroliuoja pavestų vykdyti viešųjų pirkimų pirkimo sutarčių vykdymą ir informaciją apie šių sutarčių vykdymą teikia Buhalterijai.
 20. Rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms institucijoms, Įmonės vadovybei.
 21. Teisės aktų nustatyta tvarka parengia Teisės-personalo tarnybos dokumentų, išskyrus dokumentų personalo klausimais, bylas ir perduoda jas saugoti į Įmonės archyvą.
 22. Organizuoja Įmonės darbuotojų laisvalaikio veiklą (renginius, šventes).
 23. Dalyvauja organizuojant Įmonės konferencijas, pristatymus ir kitus renginius, susijusius su Įmonės veiklos viešinimu.
 24. Teisės-personalo tarnybos viršininko pavedimu rengia Įmonės teisės aktų, susijusių su Teisės-personalo tarnybos funkcijomis, projektus ir vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Teisės-personalo tarnybos funkcijomis susijusius pavedimus.
Atnaujinta : 2018-02-20

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa