Versija spausdinimui

Teisės – personalo tarnybos Vyresnioji specialistė Ieva Zimblienė

Į pradžią > Kontaktai > Teisės – personalo tarnybos Vyresnioji specialistė Ieva Zimblienė

Vyresnioji specialistė

Ieva Zimblienė

Telefonas: (8 37) 26 77 44
El. paštas: ieva.zimbliene@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. vyresnysis specialistas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (humanitarinių, socialinių mokslų) išsilavinimą, darbo personalo srityje patirtį, būti pareigingas, darbštus, diplomatiškas, sugebėti valdyti, kaupti ir sisteminti informaciją, apibendrinti, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu, turėti organizacinio darbo sugebėjimų, sąžiningai vykdyti savo pareigas;
 2. vyresnysis personalo specialistas privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą ir darbo teisinius santykius įmonėje.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tinkamai ir laiku atlieka Teisės – personalo tarnybos viršininko ir Įmonės vadovybės pavedimus;
 2. rengia Įmonės vadovo įsakymų ir kitų lokalinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, projektus ir teikia juos pasirašyti;
 3. vykdo ir užtikrina Įmonės personalo tinkamą apskaitą;
 4. įformina darbuotojų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą pagal LR darbo kodekso reikalavimus;
 5. ruošia įsakymus personalo klausimais, sudaro darbo sutartis, jas įformina, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalą bei kitus darbuotojų apskaitai reikalingus dokumentus;
 6. savalaikiai teikia reikalingus pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 7. tvarko asmenines darbuotojų bylas ir kitą su personalu susijusią dokumentaciją;
 8. tvarko darbuotojų duomenų bazę;
 9. įformina prastovas, ne visą darbo laiką, suminę darbo laiko apskaitą, viršvalandžius ir kitus nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų;
 10. rengia esamiems ir buvusiems Įmonės darbuotojams jų prašomų dokumentų kopijas ir pažymas;
 11. sudaro kasmetinių atostogų eilę, kontroliuoja jų vykdymą bei rengia atostogų įsakymus;
 12. užtikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščių teisingą pildymą;
 13. kartu su kitais Įmonės padaliniais rengia darbuotojų mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo programas;
 14. organizuoja ir kontroliuoja darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
 15. dalyvauja darbo ginčų sprendime, dirba prevencinį konfliktų sprendimo darbą;
 16. vykdo kitus Įmonės generalinio direktoriaus nurodymus ir pavedimus.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?