Versija spausdinimui

Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos Viršininkas Aurelijus Rimas

Į pradžią > Kontaktai > Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos Viršininkas Aurelijus Rimas

Viršininkas

Aurelijus Rimas

Telefonas: (8 37) 20 45 20
El. paštas: aurelijus.rimas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių valdymą, naudojimą ir priežiūrą, infrastruktūros plėtrą, investicinių projektų rengimą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities (transporto inžinerijos ar aplinkos inžinerijos) išsilavinimą;
 3. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 4. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujančio darbo patirtį ir 3 metų darbo vidaus vandenų transporto srityje patirtį;
 5. būti susipažinusiam su vidaus vandenų kelių priežiūros (farvaterio ženklinimo, vagos valymo ir gilinimo) ir vagos reguliavimo hidrotechninėmis priemonėmis reikalavimais;
 6. turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office“ programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja visą Tarnybos veiklą, organizuoja ir kontroliuoja eksploatuojamų valstybinių vidaus vandens kelių tinkamos būklės užtikrinimą, organizuoja efektyvų Tarnybai priskirtų vidaus vandens transporto priemonių panaudojimą ir personalo darbą;
 2. užtikrina Tarnybos uždavinių ir funkcijų, Įmonės vadovybės pavedimų vykdymą, darbo drausmę, tinkamą materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą;
 3. paskirsto darbus Tarnybos darbuotojams, nurodant jų atlikimo terminus ir eiliškumą, kontroliuoja darbų atlikimo eigą;
 4. rengia Tarnybos veiklos planus, Tarnybos darbuotojų pareiginių nuostatų projektus;
 5. dalyvauja Įmonės darbuotojų posėdžiuose;
 6. numato Tarnybos darbuotojams reikalingas tobulinimosi kryptis, keliant jų kvalifikaciją;
 7. organizuoja valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių priežiūros ir ženklinimo darbus;
 8. organizuoja vagos valymo ir gilinimo, vagos reguliavimo hidrotechninėmis ir kitomis priemonėmis darbus laivybos reikmėms, derina darbų vykdymo sąlygas su suinteresuotomis institucijomis;
 9. organizuoja vidaus vandens keliuose esančių hidrotechnikos statinių techninės būklės vertinimą, planuoja ir organizuoja jų remonto, rekonstrukcijos ar naujos statybos darbus;
 10. organizuoja ir kontroliuoja informacijos apie vandens lygius ir gylius vidaus vandens keliuose rinkimą, sisteminimą ir teikimą;
 11. organizuoja ir kontroliuoja laivų, priskirtų Tarnybos veiklos kompetencijai, remonto darbus, laivų techninių apžiūrų atlikimą, laivų dokumentacijos rengimą ir tvarkymą, laivų bei jų įgulų aprūpinimą medžiagomis bei darbo priemonėmis;
 12. organizuoja ir kontroliuoja darbų, priešgaisrinės saugos, sveikatos būklės, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą;
 13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų, kurie teikiami finansavimui iš Europos Sąjungos fondų, kitų tarptautinių fondų ir programų, valstybės kapitalo investicijų programos, Įmonės lėšų;
 14. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos kompetencijai priskirtų projektų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja kitų Įmonės vykdomų projektų valdymo grupių darbe;
 15. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl galimybių studijų, techninių projektų, teritorijų planavimo ir kitų dokumentų;
 16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, dalyvauja pasitarimuose tarp institucijų, darbo grupėse, komisijose;
 17. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 18. dalyvauja planuojant Įmonės gamybinę ir finansinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant vidaus vandens kelių plėtros strateginius dokumentus;
 19. koordinuoja Tarnybos veiklą su kitais Įmonės padaliniais organizuojant ir vykdant valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių priežiūros bei jų infrastruktūros plėtros, taip pat vagos reguliavimo darbus;
 20. organizuoja ataskaitų projektų apie Įmonės vykdomą veiklą kitoms institucijoms rengimą, rengia ataskaitas apie Tarnybos vykdomą veiklą Įmonės vadovybei;
 21. organizuoja informacijos teikimą, rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
 22. rengia pasiūlymus dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
 23. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-07-05

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa