Versija spausdinimui

Laivų technikos priežiūros bazės Viršininkas Juozas Lenkutis

Į pradžią > Kontaktai > Laivų technikos priežiūros bazės Viršininkas Juozas Lenkutis

Viršininkas

Juozas Lenkutis

Telefonas: (8 37) 32 83 47
El. paštas: juozas.lenkutis@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. Laivų technikos priežiūros bazės viršininku dirbti priimamas asmuo, turintis aukštąjį techninį inžinieriaus išsimokslinimą, vadovaujančio darbo patirtį, išmanantis perspektyvinį ir strateginį planavimą, susipažinęs su šalies ir užsienio panašaus profilio įmonių darbo patirtimi, žinantis įmonės darbo problemas, mokantis bendrauti su darbuotojais ir verslo partneriais, komunikabilus, dirbantis kompiuteriu;
 2. Laivų technikos priežiūros bazės viršininkas skiriamas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistru, potencialiai pavojingų gamybos, technologinių procesų, pavojingų darbų vadovu, jis turi būti atestuotas ir turėti atitinkamos veiklos rūšies kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.
 3. turi mokėti skaityti sudėtingus brėžinius;
 4. turėti užsienio kalbos pagrindus.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas

 1. nustato ir įgyvendina Laivų technikos priežiūros bazės techninės plėtros perspektyvą realizuoja technines kompleksines laivų remonto ir statybos automatizavimo ir kompiuterizavimo programas;
 2. prižiūri ir kontroliuoja laivų ir kitų plaukiojančių priemonių eksploatacijos, remonto ir statybos proceso eigą, šalina jo metu pasitaikančius techninius nesklandumus ir trūkumus;
 3. tobulina, rekonstruoja ir modernizuoja laivų remonto ir statybos procesus, taiko naujas technologijas ir įrangą, diegia naujus darbo organizavimo būdus;
 4. pagal galimybes mažina darbų ir paslaugų materialines, finansines ir darbo sąnaudas;
 5. parengia, diegia, tobulina, naudodamasis laivų remonto ir statybos automatizavimo ir kompiuterizavimo priemonėmis, naujus Laivų technikos priežiūros bazės gaminamos produkcijos bei įvairaus sudėtingumo darbų technologinius procesus ir gamybos režimus;
 6. užtikrina, per jam pavaldžias struktūras, gerą laivų ir kitų techninių priemonių eksploataciją, remontą ir statybą, užtikrina materialinį tiekimą, pagal techninių sąlygų, valstybinių standartų ir techninės estetikos reikalavimus;
 7. nustato laivų remonto ir statybos darbų vykdymo eiliškumą;
 8. parengia įrengimų išdėstymo, techninio aprūpinimo, darbo vietų organizavimo planus ir schemas, skaičiuoja gamybinius pajėgumus;
 9. vadovauja Laivų technikos priežiūros bazės veiklai, rengia laivų remonto ir statybos planus, grafikus, techninius ir kokybės reikalavimus, darbo laiko sąnaudų normatyvus ir kt., juos keičia ir taiso dėl technologinio proceso ar gamybos režimo pasikeitimų;
 10. rengia naujos technikos įdiegimo planus, organizacines technines priemones technologiniams procesams tobulinti ir kontroliuoja jų vykdymą;
 11. nagrinėja ir pritaiko šalies ir užsienio patyrimą laivų remonte, statyboje ir eksploatacijoje;
 12. atestuoja darbuotojus bei darbo vietas, organizuoja darbų vietų higieninį įvertinimą, šalina kenksmingus ir pavojingus veiksnius bei įrangą;
 13. organizuoja darbus taip, kad taupiai būtų naudojami pagrindiniai ir apyvartiniai fondai, darbuotojų darbo laikas ir kiti materialiniai ištekliai;
 14. vykdo kontroliuojančių institucijų pareigūnų teisėtus nurodymus ir pastabas darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, asmens higienos ir gamybinės sanitarijos ir kitais klausimais;
 15. organizuoja, kad techniniai dokumentai (brėžiniai, techninės sąlygos, projektiniai-sąmatiniai dokumentai, nurašymo normos, aktai, pažymos ir kt.) būtų parengti laiku ir kokybiškai;
 16. kontroliuoja technologinę drausmę laivų remonte, statyboje ir eksploatacijoje;
 17. organizuoja darbuotojų techninės kvalifikacijos kėlimą, gretutinių profesijų įsisavinimą, numato techninės kvalifikacijos kėlimo kryptis ir būdus;
 18. rengia techninio, technologinio ir organizacinio darbo ataskaitas, įformina dokumentus;
 19. vadovauja Laivų technikos priežiūros bazės techninėms tarnyboms ir atskiriems vykdytojams pagal patvirtintą valdymo schemą, kontroliuoja jų darbą, siūlo administracijos vadovui skatinti ir taikyti drausminio poveikio priemones darbuotojus;
 20. tiria avarijas laivyne, organizuoja jų apskaitą;
 21. organizuoja Laivų technikos priežiūros bazės gamybinę veiklą, kontroliuoja užsakymų kokybišką įvykdymą ir kultūringą klientų aptarnavimą;
 22. atlieka kitas su savo pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa