Versija spausdinimui

Vidaus Audito tarnybos Viršininkas Karolis Matickas

Į pradžią > Kontaktai > Vidaus Audito tarnybos Viršininkas Karolis Matickas

Viršininkas

Karolis Matickas

Telefonas: (8 657) 43963
El. paštas: karolis.matickas@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį ekonominį, vadybinį, viešojo administravimo arba teisinį universitetinį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tikrina ir vertina, ar Įmonėje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar Įmonėje veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 2. teikia Įmonės vadovui objektyvią informaciją, išvadas ir rekomendacijas dėl Įmonės veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Įmonės struktūriniuose padaliniuose;
 3. savarankiškai organizuoja Vidaus audito tarnybos (toliau – VAT) darbą pagal Įmonės vadovo patvirtintus VAT nuostatus;
 4. parengia ir pateikia tvirtinti Įmonės vadovui VAT vidaus audito metodiką. Ši metodika turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika;
 5. planuoja VAT veiklą, sudaro strateginius ir metinius VAT veiklos planus, atsižvelgiant į Įmonės strateginius veiklos tikslus, analizuojant ir įvertinant VAT aplinką bei išteklius, audito visumą, vidaus audito poreikį bei į praėjusių kalendorinių metų VAT atliktų vidaus auditų rezultatus, juos raštu suderina su Įmonės vadovu;
 6. atstovauja Įmonę kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 7. pataria Įmonės vadovui, Įmonės struktūrinių padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 8. siekiant išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja VAT veiklą bei keičiasi informacija su kitais Įmonės audito ir vidaus audito vykdytojais;
 9. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;
 10. parengia ir teikia Įmonės vadovui tvirtinti vidaus audito tarnybos vidaus auditorių pareigybių aprašymus;
 11. atlieka vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis VAT vidaus audito metodikos reikalavimais;
 12. sudaro sąlygas vidaus audito tarnybos vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius;
 13. duoda sutikimą auditoriams naudotis vidaus audito dokumentais, prieš tai tokį sutikimą žodžiu arba raštu suderinus su Įmonės vadovu. Prieš leisdamas pasinaudoti vidaus audito dokumentais ne Įmonės darbuotojams, turi gauti Įmonės vadovo sutikimą raštu;
 14. VAT viršininkas finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie VAT veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;
 15. iki kiekvienų metų kovo 1 d.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa