Versija spausdinimui

Uostų tarnybos Viršininkas – uosto kapitonas Vyacheslav Afonin

Į pradžią > Kontaktai > Uostų tarnybos Viršininkas – uosto kapitonas Vyacheslav Afonin

Viršininkas-uosto kapitonas

Vyacheslav Afonin

Telefonas: (8 37) 26 12 78
El. paštas: vyacheslav.afonin@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Uostų tarnybos veiklos sritis;
 2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (privalumas: techninių mokslų srities);
 3. turėti Vidaus vandenų transporto specialisto diplomą bei galiojančią atestaciją patvirtinančius dokumentus;
 4. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus vandenų transporto srityje;
 6. turėti gerus raštvedybos įgūdžius;
 7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. užtikrina Uostų tarnybos uždavinių ir funkcijų, įmonės vadovybės pavedimų vykdymą, darbo drausmę, tinkamą materialiojo ir nematerialiojo turto naudojimą;
 2. paskirsto darbus Uostų tarnybos darbuotojams, nurodant jų atlikimo terminus ir eiliškumą, kontroliuoja darbų atlikimo eigą;
 3. rengia Uostų tarnybos veiklos planus, darbuotojų pareiginių nuostatų projektus;
 4. inicijuoja lokalinių teisės aktų, reikalingų Uostų tarnybos veiklos tinkamam vykdymui, keitimą ar rengimą;
 5. numato Uostų tarnybos darbuotojams reikalingas tobulinimosi kryptis, keliant jų kvalifikaciją;
 6. organizuoja Uostų tarnybos darbą;
 7. kontroliuoja darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, sanitarinių ir ekologinių (aplinkosaugos) reikalavimų vykdymą;
 8. užtikrina krantinių ir teritorijų priežiūrą, tinkamą jų būklę, organizuoja jų remonto ir rekonstrukcijos darbus;
 9. organizuoja laivų plaukiojimą prieplaukose ir uostų akvatorijose navigacijos metu;
 10. organizuoja tinkamą laivų pastatymą žiemojimui uostuose ir prieplaukose;
 11. organizuoja sutarčių tarp įmonės ir kitų subjektų, kurie priduoda turtą laikinam stovėjimui, sudarymą ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą ir galiojimo terminus;
 12. organizuoja laivų apsaugą uostų akvatorijose, o taip pat jiems priklausančiose teritorijose;
 13. organizuoja įmonės ryšių sistemos darbą;
 14. organizuoja įmonės informacinių sistemų darbą;
 15. numato Uostų tarnybos darbuotojams reikalingas tobulinimosi kryptis ir organizuoja kvalifikacijos kėlimą;
 16. sudaro Uostų tarnybos darbuotojų darbo laiko grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 17. analizuoja atliktų darbų rezultatus, sudaro numatomų darbų atlikimo planus;
 18. užtikrina užsakymų kokybišką įvykdymą ir kultūringą klientų aptarnavimą;
 19. užtikrina fizinę saugą įmonės teritorijoje;
 20. organizuoja įmonėje teršalų, atidirbtų tepalų ir tepaluotų skudurų utilizavimą, lijalinių vandenų išvežimą ir utilizavimą, fekalinių vandenų išvežimą iš Uostadvario vidaus vandenų uosto ir laivų, biotualetų aptarnavimą, pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymą, mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymą Uostų tarnybos prižiūrimose teritorijose;
 21. organizuoja informacijos teikimą, rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims Uostų tarnybos kompetencijos klausimais;
 22. rengia pasiūlymus dėl įmonės teikiamų paslaugų;
 23. taupiai ir racionaliai naudoja Uosto tarnybos reikmėms skiriamas lėšas;
 24. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa