Versija spausdinimui

Uostų tarnybos Vyresnioji specialistė Jolita Tunaitienė

Į pradžią > Kontaktai > Uostų tarnybos Vyresnioji specialistė Jolita Tunaitienė

Vyresnioji specialistė

Jolita Tunaitienė

Telefonas: (8 37) 26 12 78
El. paštas: jolita.tunaitiene@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities technologijos ar inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 2. turi būti susipažinęs su Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais bei Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 3. turi mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis;
 4. turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, būti komunikabilus, pareigingas, diplomatiškas, iniciatyvus. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja sutarčių tarp įmonės ir kitų subjektų, kurie perduoda turtą laikinam stovėjimui, sudarymą ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą ir galiojimo terminus;
 2. kontroliuoja Uostų tarnybos darbuotojų darbo grafikų laikymąsi ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 3. tvarko užsakymų dokumentus;
 4. dalyvauja organizuojant Uostų tarnybos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus:
  4.1. atlieka rinkos tyrimą, rengia preliminarų pirkimų sąrašą ir viešųjų pirkimų plano projektą, prašymus keisti (tikslinti) viešųjų pirkimų planą;
  4.2. rengia paraiškas;
  4.3. rengia techninių specifikacijų, pirkimo dokumentų projektus;
  4.4. rengia pirkimo sutarčių projektus;
 5. organizuoja Uostų tarnybos reikmėms sudarytose pirkimo sutartyse numatytų Įmonės įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
 6. inicijuoja siūlymus dėl Uostų tarnybos reikmėms sudarytų pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo kontrahentui, rengia pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo projektus;
 7. ruošia reikiamos informacijos projektus ir, suderinęs su Uostų tarnybos viršininku – uosto kapitonu, juos teikia suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms;
 8. rengia raštų, įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 9. dalyvauja uosto krantinių planinėse apžiūrose;
 10. pildo Įmonėje susidarančių atliekų apskaitos žurnalą;
 11. rengia Uostų tarnybos darbuotojų pareiginių nuostatų projektus;
 12. tvarko ir atiduoda saugojimui į Įmonės archyvą Uostų tarnybos dokumentaciją;
 13. vykdo kitus tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens rašytinius ir/ar žodinius nurodymus;
 14. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?