Versija spausdinimui

Buhalterijos Vyresnioji specialistė Loreta Šveikauskaitė

Į pradžią > Kontaktai > Buhalterijos Vyresnioji specialistė Loreta Šveikauskaitė

Vyresnioji specialistė

Loreta Šveikauskaitė

Telefonas: (8 37) 32 28 22
El. paštas: loreta.sveikauskaite@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą, darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų skaičiavimą ir mokėjimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą ir šiais teisės aktais vadovautis;
 2. išmanyti biudžetinės ir ūkinės veiklos buhalterinę apskaitą bei mokesčių sistemą, sutarčių, sandorių, kitų įsipareigojimų įforminimo bei įteisinimo būdus;
 3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (apskaitos, finansų, ekonomikos) ar kitos srities aukštąjį išsilavinimą ir apskaitininko ar buhalterio kvalifikaciją;
 5. mokėti dirbti kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis;
 6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir jomis vadovautis;
 7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterijos srityje patirtį;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo darbo apmokėjimo priskaičiavimus Įmonės darbuotojams pagal visas darbo apmokėjimo rūšis, gavus apiformintą pirminę dokumentaciją;
 2. atlieka piniginių lėšų (pagal kasos apskaitos taisykles) ir numeruotų blankų apskaitos, tikrinimo ir išdavimo operacijas;
 3. atlieka atsakingų darbuotojų avansinių apyskaitų ir pridėtų prie jų dokumentų, pateisinančių sąnaudas, apskaitą;
 4. pateikia duomenis apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir atskaitymus iš darbo užmokesčio bei socialinio draudimo priskaitymus už einamąjį mėnesį vyriausiajam finansininkui, iki kito mėnesio 4 dienos;
 5. kas mėnesį, iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mėnesines finansines ataskaitas ir visas reikalingas formas;
 6. apskaičiuoja darbo užmokestį atleistiesiems iš darbo darbuotojams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pateikia reikiamas formas;
 7. pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesinę pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją;
 8. pasibaigus metams, iki sausio 25 d. pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaraciją ir A priedą (užpildytą kiekvienam darbuotojui);
 9. paruošia pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį darbuotojams, einantiems į pensiją;
 10. paruošia pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį socialinėms pašalpoms gauti, gyvenamųjų patalpų apšildymo ir karšto vandens tiekimo mokesčių kompensavimui;
 11. veda apskaitą ir pildo apyvartos žiniaraščius pagal buhalterines sąskaitas 205, 240, 256, 2721, 471, 472, 487, 488 ir laiku pateikia juos vyriausiajam finansininkui;
 12. vyriausiojo finansininko pavedimu vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Buhalterijos funkcijomis susijusias pareigas.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa