Versija spausdinimui

Uostų tarnybos Vyriausiasis specialistas Darius Stapušaitis

Į pradžią > Kontaktai > Uostų tarnybos Vyriausiasis specialistas Darius Stapušaitis

Vyriausiasis specialistas

Darius Stapušaitis

Telefonas: (8 37) 26 12 78
El. paštas: darius.stapusaitis@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) generalinio direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą;
 2. turėti darbų saugos pažymėjimą, priešgaisrinės saugos pirmo lygio pažymėjimą;
 3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. rengti Įmonės uostų ir prieplaukų priežiūros ir naudojimo tvarkų projektus;
 2. dalyvauti rengiant dokumentų, reglamentuojančių Įmonės uostų ir prieplaukų veiklą, teisės aktų projektus;
 3. dalyvauti rengiant Įmonės uostų, prieplaukų strategijos projektus, perspektyvinius planus.
 4. organizuoti Įmonės uostų, prieplaukų ir krantinių, jų teritorijų priežiūrą, organizuoti ir kontroliuoti jam pavestų sutarčių vykdymą ir galiojimo terminus;
 5. organizuoti Įmonės uostų, prieplaukų ir krantinių efektyvų panaudojimą;
 6. dalyvauti sutarčių tarp Įmonės ir kitų subjektų, kurie perduoda turtą laikinam stovėjimui, kitų sutarčių, susijusių su Uostų tarnybos atliekamomis funkcijomis, sudaryme ir kontroliuoti šių sutarčių vykdymą ir galiojimo terminus;
 7. dalyvauti organizuojant reikiamos fizinės ir techninės apsaugos įgyvendinimą uostų teritorijose ir akvatorijose;
 8. atlikti pavestų gelbėjimo priemonių tikrinimą, bandymą bei išduoti atitinkamus tai patvirtinančius pažymėjimus;
 9. atstovauti Įmonę santykiuose su įmone, vykdančia Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, teikiančia gaisrinės saugos būklės priežiūros paslaugas, organizuoti reikiamų priemonių ar paslaugų įsigijimą bei reikalavimų įgyvendinimą, kontroliuoti, kad paslaugas teikianti įmonė tinkamai vykdytų savo pareigas ir koordinuoti prevencinių priemonių nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms išvengti įgyvendinimą Įmonėje;
 10. rengti darbuotojų civilinės saugos dokumentacijos projektus, organizuoti darbuotojų mokymus ir darbuotojų civilinės saugos žinių patikrinimą;
 11. vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalinti trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;
 12. organizuoti darbuotojų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauti;
 13. organizuoti civilinės saugos pratybas;
 14. pagal poreikį aprūpinti darbuotojus asmeninės apsaugos priemonėmis;
 15. teikti savivaldybės administracijos direktoriui duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
 16. organizuoti ir vykdyti Uostų tarnybos aprūpinimą priešgaisriniu inventoriumi;
 17. vykdyti kitas generalinio direktoriaus ir Uostų tarnybos viršininko-uosto kapitono pavestas užduotis.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?