Versija spausdinimui

Uostų tarnybos Vyriausiasis specialistas Gintaras Motiejaitis

Į pradžią > Kontaktai > Uostų tarnybos Vyriausiasis specialistas Gintaras Motiejaitis

Vyriausiasis specialistas

Gintaras Motiejaitis

Telefonas: (8 37) 26 12 78
El. paštas: gintaras.motiejaitis@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities technologijos ar inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei kitais Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 3. turi mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis;
 4. turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, būti komunikabilus, pareigingas, diplomatiškas, iniciatyvus. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tinkamai ir laiku atlieka Uostų tarnybos viršininko ir Įmonės vadovybės pavedimus, Uostų tarnybos veiklos planuose numatytas užduotis;
 2. dalyvauja rengiant Uostų tarnybos veiklos planus;
 3. koordinuoja vidaus vandenų uostų, prieplaukų ir krantinių rekonstrukcijos projektavimo darbus, rengia techninę dokumentaciją;
 4. organizuoja Uostų tarnybos koordinuojamų investicijų projektų, kurie teikiami finansavimui iš Europos sąjungos fondų, kitų tarptautinių fondų ir programų, valstybės kapitalo investicijų programos, Įmonės lėšų bei su šiais projektais susijusios dokumentacijos parengimo darbus;
 5. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių uostų ir prieplaukų veiklą, projektus;
 6. rengia raštų, įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
 7. organizuoja ir dalyvauja Uostų tarnybos vykdomų projektų valdymo grupių darbe, rengia pasitarimus projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 8. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl galimybių studijų, techninių projektų, kitų projektų ir dokumentų;
 9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose;
 10. pagal kompetenciją organizuoja informacijos teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims;
 11. rengia pasiūlymus dėl Uostų tarnybos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;
 12. vykdo kitus tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens rašytinius ir/ar žodinius nurodymus;

13. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.

Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?