Versija spausdinimui

Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos Vyriausiasis specialistas Tautvydas Žilionis

Į pradžią > Kontaktai > Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos Vyriausiasis specialistas Tautvydas Žilionis

Vyriausiasis specialistas

Tautvydas Žilionis

Telefonas: (8 37) 32 83 46
El. paštas: tautvydas.zilionis@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais hidrotechnikos statinių statybą ir priežiūrą, vidaus vandenų kelių valymą ir gilinimą, vagos reguliavimą;
 2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą Technologijos mokslų (prioritetas – aplinkos inžinerija arba transporto inžinerija) srityje;
 3. būti susipažinusiam su vidaus vandenų kelių ženklinimo, vagos valymo ir gilinimo, vagos reguliavimo hidrotechninėmis priemonėmis, hidrografinių darbų vykdymo reikalavimais;
 4. gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 5. turėti gerus raštvedybos įgūdžius.
 6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu
 7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. planuoja ir organizuoja vagos reguliavimo hidrotechninėmis ir kitomis priemonėmis darbus, vagos valymo ir gilinimo, vidaus vandenų kelių priežiūros darbus;
 2. organizuoja ir dalyvauja vykdant hidrografinius darbus vidaus vandenų keliuose, Tarnybos vykdomų hidrotechnikos statinių statybos darbų zonose, siekiant priimti kuo geresnius sprendimus laivybos sąlygų pagerinimui;
 3. organizuoja ir kontroliuoja informacijos apie vandens lygius ir gylius vidaus vandenų keliuose rinkimą, sisteminimą ir teikimą informacinių sistemų priemonėmis;
 4. derina vagos reguliavimo hidrotechninėmis ir kitomis priemonėmis darbų, vagos valymo ir gilinimo darbų vykdymo planus, projektus ir kitą dokumentaciją su suinteresuotomis institucijomis;
 5. kontroliuoti, kaip vykdoma laivų ir plaukiojančių įrenginių apsauga darbų vykdymo vietoje, kaip objektai aprūpinami medžiagomis, gaminiais, mechanizmais, transportu;
 6. organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos laivų remonto darbų vykdymo eigą
 7. organizuoja laivų techninių apžiūrų atlikimą, laivų dokumentacijos rengimą ir tvarkymą;
 8. kontroliuoja darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, sanitarinių, darbo drausmės reikalavimų laikymąsi;
 9. organizuoja statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų objektų darbuose dalyvaujančių laivų ir mechanizmų apsaugą, užtikrina reikiamų medžiagų pateikimą į objektą;
 10. atlieka parengtos vidaus vandenų kelių tvarkymo darbų techninės dokumentacijos analizę, esant reikalui ją detalizuoja, papildo, rengia vagos valymo planus ir kitą reikalingą dokumentaciją;
 11. kontroliuoja, ar darbai vykdomi pagal techninę dokumentaciją ir įmonės statybos taisykles;
 12. organizuoja dokumentacijos paruošimą įmonės atestacijos pratęsimui, esant reikalui rengia pasiūlymus įmonės statybos taisyklių atnaujinimui;
 13. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl galimybių studijų, techninių projektų, teritorijų planavimo ir kitų dokumentų, kai veikla susijusi su vidaus vandenų transportu;
 14. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, derina veiklą su kitų šalių institucijų specialistais;
 15. rengia atliktų darbų aktus, ataskaitų projektus apie Tarnybos vykdomą veiklą, kai jos teikiamos kitoms institucijoms ar Įmonės vadovybei;
 16. rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims Tarnybos kompetencijos klausimais;
 17. rengia pasiūlymus dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
 18. vykdo kitas su užimamomis pareigomis susijusias funkcijas.
Atnaujinta : 2017-07-05

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa