Versija spausdinimui

Hidrografijos skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilhelmas Noreika

Į pradžią > Kontaktai > Hidrografijos skyriaus Vyriausiasis specialistas Vilhelmas Noreika

Vyriausiasis specialistas

Vilhelmas Noreika

Telefonas: (8 687) 27564
El. paštas: vilhelmas.noreika@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) generalinio direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių priežiūrą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Technologijos mokslų studijų srityje;
 3. būti susipažinusiam su vidaus vandenų kelių ženklinimo, hidrografinių darbų vykdymo reikalavimais, geodezijos ir kartografijos taisyklėmis ir normomis;
 4. mokėti dirbti su šiuolaikine navigacine įranga ir geodeziniais prietaisais bei braižymo kompiuterinėmis programomis;
 5. mokėti sudaryti skaitmenines ir analogines batimetrines ir topografines nuotraukas;
 6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. Organizuoja ir dalyvauja vykdant hidrografinius darbus vidaus vandenų keliuose, vykdomų hidrotechnikos statinių statybos darbų zonose, siekiant priimti naudingus sprendimus laivybos sąlygų pagerinimui;
 2. rengia locmaninius ir eksploatacinius planus, atlikti Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo batimetrinius matavimus;
 3. rengia skaitmenines ir analogines batimetrines ir topografines nuotraukas;
 4. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės hidrografinę veiklą, projektus;
 5. domisi ir įsisavina naujus darbo metodus, matavimo prietaisus ir programinę įrangą;
 6. rengia ir laiku pateikia atsiskaitomąją techninę dokumentaciją;
 7. apdoroja ilgamečius vandens lygių kitimų duomenis laivybai tinkamuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse;
 8. rengia metinių eksploatacinių planų žurnalus;
 9. rengia minimalių ir maksimalių vandens gylių lenteles;
 10. pagal kompetenciją dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose;
 11. rengia atliktų darbų aktus, ataskaitų projektus apie skyriaus vykdomą veiklą kitoms institucijoms ar Įmonės vadovybei;
 12. rengia raštų projektus fiziniams ir juridiniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;
 13. rengia pasiūlymus dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
 14. vykdo kitas Įmonės vadovybės ir Hidrografijos skyriaus viršininko pavestas, su pareigomis susijusias užduotis.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa