Versija spausdinimui

Vyriausioji finansininkė – Vaida Grabauskienė

Į pradžią > Kontaktai > Vyriausioji finansininkė – Vaida Grabauskienė

Vyriausioji finansininkė

Vaida Grabauskienė

Telefonas: (8 37) 32 28 22
El. paštas: vaida.grabauskiene@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnį nei penkerių metų vadovaujamo darbo stažą bei darbo patirtį finansų ir apskaitos organizavimo srityje;
 3. mokėti anglų kalbą ir dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis;
 4. turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, būti komunikabilus, pareigingas, diplomatiškas, iniciatyvus. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, kelti kvalifikaciją;
 5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja nepriekaištingą ir racionalų pavaldžių darbuotojų darbą (nustato jų darbo funkcijas, įgaliojimų bei atsakomybės ribas);
 2. užtikrina darbą, kurio metu valdomas finansinių Įmonės išteklių judėjimas ir reguliuojami finansiniai santykiai, siekiant gauti maksimalų pelną;
 3. vykdo apskaitos politiką ir kontroliuoja buhalterinės apskaitos vedimą;
 4. užtikrina Įmonės vadovybės pavedimų vykdymą, pavaldžių darbuotojų darbo drausmę, tinkamą materialiojo ir nematerialiojo turto panaudojimą;
 5. inicijuoja Įmonės veiklos finansines analizes, teikia išvadas ir rekomendacijas Įmonės generaliniam direktoriui;
 6. užtikrina Įmonės veiklos strategijos rengimą ir finansinį Įmonės stabilumą;
 7. organizuoja patvirtintų finansinių rodiklių pateikimą Įmonės padaliniams;
 8. organizuoja savalaikį viešą duomenų pateikimą Įmonės internetiniame puslapyje;
 9. vykdo savalaikį ataskaitų pateikimą VMI, VSDFV, valstybinėms institucijoms, vadovybei;
 10. užtikrina buhalterinės apskaitos operacijų teisingumą;
 11. užtikrina savalaikį paskolų grąžinimą ir priskaičiuotų palūkanų mokėjimą;
 12. užtikrina mokesčių į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondo mokėjimą;
 13. užtikrina naudojamų duomenų saugumą;
 14. vykdo tikslią Įmonės turto apskaitą;
 15. vykdo teisingą inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
 16. kontroliuoja veiklos, finansinio, biudžeto ir kitokių rengiamų planų vykdymą;
 17. kontroliuoja, ar racionaliai naudojami Įmonės darbo, materialiniai bei finansiniai ištekliai;
 18. užtikrina savalaikį ir teisingą darbo užmokesčio darbuotojams apskaičiavimą ir išmokėjimą;
 19. kontroliuoja, ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš Įmonės skolininkų;
 20. kontroliuoja, ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos;
 21. kontroliuoja, ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę Įmonės vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai;
 22. organizuoja ir kontroliuoja Įmonės darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano parengimą, informacijos apie atliktus viešuosius pirkimus teikimą, viešųjų pirkimų ataskaitų rengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 23. vadovauja rengiant perspektyvinius ir einamuosius finansinius planus, prognozinius balansus ir piniginių lėšų biudžetus;
 24. organizuoja Įmonės veiklos mėnesinių, ketvirtinių, pusmetinių ir metinių ataskaitų rengimą, teikia finansinius ir statistinius duomenis kitų struktūrinių padalinių darbuotojams bei kitoms institucijoms;
 25. kartu su kitais struktūriniais padaliniais rengia ataskaitinių metų ir ilgalaikius strateginius Įmonės veiklos planus;
 26. teikia pasiūlymus pavaldžių darbuotojų pareiginių nuostatų atnaujinimui;
 27. rengia medžiagą dėl įstatinio kapitalo didėjimo/mažėjimo;
 28. esant reikalui, ruošia ir ekonomiškai pagrindžia Įmonės daromų išlaidų būtinybę;
 29. ruošia Įmonės tvarkomųjų dokumentų projektus, susijusius su Įmonės ūkine finansine veikla ir teikia generaliniam direktoriui;
 30. dalyvauja Įmonės darbuotojų posėdžiuose;
 31. dalyvauja išoriniuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, pasitarimuose, diskusijose;
 32. nutraukus su Įmone darbo santykius, perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų perdavimo-priėmimo aktu;
 33. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei Įmonės generalinio direktoriaus nurodymus, susijusius su apskaita ir ūkine finansine veikla;
 34. numato savo pavaldume esantiems darbuotojams reikalingas tobulinimo kryptis, keliant jų kvalifikaciją.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa