Versija spausdinimui

Buhalterijos Vyriausioji specialistė Jolanta Kulbienė

Į pradžią > Kontaktai > Buhalterijos Vyriausioji specialistė Jolanta Kulbienė

Vyriausioji specialistė

Jolanta Kulbienė

Telefonas: (8 37) 32 28 22
El. paštas: jolanta.kulbiene@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – Įmonė) veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, finansinių ataskaitų sudarymą, valstybės biudžeto lėšų gavimą ir naudojimą ir šiais teisės aktais vadovautis;
 2. būti susipažinusiam su programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vykdymu;
 3. išmanyti biudžetinės ir ūkinės veiklos buhalterinę apskaitą bei mokesčių sistemą, sutarčių, sandorių, kitų įsipareigojimų įforminimo bei įteisinimo būdus;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (apskaitos, finansų, ekonomikos) ar kitos srities išsilavinimą ir apskaitininko ar buhalterio kvalifikaciją;
 6. mokėti dirbti kompiuterinėmis buhalterinės apskaitos programomis;
 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir jomis vadovautis;
 8. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo buhalterijos srityje patirtį;
 9. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tvarko Įmonės buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis finansinę Įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 2. atlieka ilgalaikio turto užpajamavimo, nurašymo, nusidėvėjimo operacijas;
 3. tikrina gaunamas tiekėjų sąskaitas, grupuoja, jas registruoja ir vykdo atsiskaitymų kontrolę;
 4. tikrina atsakingų darbuotojų avansines apyskaitas ir pridėtus prie jų dokumentus, pateisinančias sąnaudas;
 5. atlieka pagrindinių priemonių, apyvartinių lėšų panaudojimo, materialinių vertybių, atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais apskaitą;
 6. priima ir tikrina pirminę apskaitos dokumentaciją, gautą iš Įmonės padalinių, rengia jų suvestines;
 7. buhalterinėje apskaitoje įformina piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos operacijas, sudaro pajamų-išlaidų balansą;
 8. apskaičiuoja ir derina mokėjimus į Valstybinę mokesčių inspekciją ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą bei kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus;
 9. apskaito gamybos, paslaugų pajamas ir išlaidas, pelną (nuostolius);
 10. dalyvauja materialinių vertybių bei kito turto inventorizacijose, kontroliuoja materialiai atsakingų asmenų veiklą;
 11. kontroliuoja dokumentų užpildymo teisingumą;
 12. laiku pateikia buhalterines-finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;
 13. nedelsiant informuoja vyriausiąjį finansininką apie iškilusias su Įmonės veikla susijusias problemas ar gręsiančią žalą Įmonei;
 14. teisės aktų nustatyta tvarka parengia Buhalterijos dokumentų bylas ir perduoda jas saugoti į Įmonės archyvą;
 15. vyriausiojo finansininko pavedimu rengia Įmonės teisės aktų, susijusių su Buhalterijos funkcijomis, projektus ir vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio su Buhalterijos funkcijomis susijusias pareigas.
Atnaujinta : 2017-06-15

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa