Versija spausdinimui

Strateginio planavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Rasa Gruodytė

Į pradžią > Kontaktai > Strateginio planavimo skyriaus Vyriausioji specialistė Rasa Gruodytė

Vyriausioji specialistė

Rasa Gruodytė

Telefonas: (8 37) 32 07 57
El. paštas: rasa.gruodyte@vvkd.lt

Pareigų aprašymas

Specialieji reikalavimai pareigybei:

 1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus vandenų kelių valdymą, naudojimą ir priežiūrą, infrastruktūros plėtrą, investicinių projektų, ES fondų finansuojamų projektų organizavimą, valdymą, įgyvendinimą, strateginio planavimo dokumentų rengimą;
 2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo investicinių projektų, ES finansuojamų projektų administravimo srityje patirtį;
 4. gerai mokėti bent vieną iš pagrindinių ES institucijų darbo kalbų (privalumas: anglų kalba);
 5. gebėti analizuoti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

 1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus viršininko ir Įmonės vadovybės pavedimus, Skyriaus veiklos planuose numatytas užduotis;
 2. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus;
 3. dalyvauja rengiant Įmonės strateginio veiklos plano projektą, organizuoja šio plano priemonių įgyvendinimą, pagal kompetenciją strateginio veiklos plano ataskaitas;
 4. rengia paraiškas ES fondų finansuojamiems projektams bei studijoms bei nustatyta tvarka jas pateikia atsakingoms institucijoms;
 5. rengia investicinius projektus, kurie teikiami finansavimui iš ES fondų, kitų tarptautinių fondų ir programų, valstybės kapitalo investicijų programos, Įmonės lėšų bei su šiais projektais susijusius dokumentus;
 6. pagal kompetenciją koordinuoja kitų Įmonės padalinių veiklą investicinių projektų parengimui ir jų įgyvendinimui;
 7. rengia tarpines ir metines ataskaitas apie Skyriaus vykdomą veiklą;
 8. kontroliuoja projektų įgyvendinimą, rengia ataskaitas kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdo lėšų panaudojimo kontrolę;
 9. organizuoja ir dalyvauja projektų valdymo grupių darbe, rengia pasitarimus projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 10. informuoja Skyriaus viršininką ir Įmonės vadovybę apie projektų eigą, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo, rengia tarpines ir galutines ataskaitas;
 11. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl galimybių studijų, techninių projektų, kitų projektų ir dokumentų;
 12. vykdo Įmonės vykdomų projektų, veiklos, susijusios su vidaus vandenų kelių priežiūra ir naudojimu, jų infrastruktūros plėtras, viešinimą, ruošia reklaminius – informacinius pranešimus spaudai ir kitoms masinės informacijos priemonėms;
 13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir užsienio institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose;
 14. organizuoja informacijos teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
 15. rengia pasiūlymus dėl Įmonės teikiamų paslaugų;
 16. vykdo kitas Skyriaus viršininko pavestas, su pareigomis susijusias užduotis.
Atnaujinta : 2017-04-19

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa
?