Versija spausdinimui

Planavimo dokumentai

Į pradžią > Planavimo dokumentai

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

Strateginis veiklos planas 2019 – 2022 m.

Įmonės misija Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje.
Įmonės vizija Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti įmonė.
Programos tikslas Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius.
Įmonės vertybės Atsakomybė – klientams, partneriams, darbuotojams; socialinė atsakomybė už poveikį aplinkai ir visuomenei.

Pagarba – klientams, partneriams, darbuotojams, jų nuomonės vertinimas, dėmesys kiekvienam.

Kompetencija – nuolat gilinamos darbuotojų žinios ir tobulinami įgūdžiai, keliama kvalifikacija, gerinami veiklos procesai.

Kokybė – aukšta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė, atitinkanti klientų poreikius.

Įmonės veikla

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa), kurios tikslas „Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius“, valdo ir prižiūri Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius  ir juose sudaro tinkamas sąlygas laivybai. Vandens kelių valdymui, priežiūrai, tvarkymui ir eksploatavimui Įmonei finansavimas skiriamas pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudaromą sutartį. 2019 m. Įmonė eksploatuoja 434,7 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir užtikrinti juose nustatytus garantinius matmenis. Maksimali navigacijos trukmė yra iki 206 parų.

Vidaus veiksnių analizė

2018 m. Įmonėje atliktas struktūros reorganizavimas, sumažintas darbuotojų skaičius. Panaudodama vidinius išteklius, 2019-2022 m. laikotarpiu Įmonė planuoja didinti darbuotojų darbo užmokestį, siekdama sudaryti jiems orias darbo sąlygas.

2019-2022 m. viena iš pagrindinių Įmonės veiklos krypčių – vidaus vandenų kelių gylių palaikymas. Bus vykdomi kelio ženklinimo, laivakelio sąnašų šalinimo, hidrotechninių statinių remonto ir kiti kelio priežiūros darbai.

Išorės veiksnių analizė

Svarbūs politiniai veiksniai, turintys ženklios įtakos Įmonės vykdomai veiklai, yra šalies transporto politika bei nacionaliniai ir tarptautiniai politiniai susitarimai (AGN susitarimas, Jungtinių Tautų „Vandens kelių tinklo pagrindinių standartų ir parametrų aprašas“ (TRANS/SC.3/144), TEN-T tinklo gairės, Lietuvos Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa, kt.), skatinantys vidaus vandenų transporto plėtrą.

Įmonės, kaip ir viso transporto sektoriaus, veiklai įtaką daro tokie ekonominiai rodikliai kaip naftos kaina, darbo užmokesčio lygis ir kt.

Skatindama laivybą, kaip labiausiai tausojančią aplinką, ekologiškai patrauklią transporto rūšį,  Įmonė planuoja efektyviau panaudoti valdomą infrastruktūrą ir įrangą, atlikti reikiamos apimties laivakelio valymo ir priežiūros darbus, skatinti savivaldybes, verslo atstovus bendradarbiauti vystant keleivių krovinių pervežimus vidaus vandenų transportu.

SSGG

Įmonės stiprybės siejamos su kvalifikuotais specialistais, turimais infrastruktūros objektais, laivynu, įranga ir technika, silpnybės siejamos su nekonkurencingu darbo užmokesčiu, senstančia technika. Kad įgyvendintų egzistuojančias galimybes ir sumažintų galimas grėsmes, Įmonė efektyviau valdo žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, kad būtų užtikrintos galimybės vidaus vandenų kelių plėtrai.

2019-2022 m. strateginės kryptys ir tikslai

Remiantis subalansuotų rodiklių metodika, suformuotos strateginės kryptys ir 2019 – 2022 m. strateginiai tikslai:

I kryptis. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Strateginis tikslas – Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybė.

II kryptis. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas. Strateginis tikslas – Veiklos efektyvumo ir darbuotojų įsitraukimo didinimas.

Finansinės prognozės

2019 m.  Programos vykdymui iš valstybės biudžeto skirti asignavimai nekinta ir  sudarys 1.868 tūkst. Eur. Planuojama iš kitos (komercinės) veiklos uždirbti 250 tūkst. Eur pajamų.  Lyginant su 2018 m. laukiamu įvykdymu, šios pajamos augs 12 %. 2019 m. Įmonės prognozuojamos veiklos sąnaudos sudarys 2.875 tūkst. Eur, Įmonės grynasis nuostolis  – 757 tūkst. Eur.

2019-2022 m. investicijos neplanuojamos, kadangi Įmonei nėra skirtos lėšos, tačiau Įmonė yra pateikusi ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“ investicijų projektą Susisiekimo ministerijai svarstymui.

Atnaujinta : 2019-12-16

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa