Geroji valdysena ir tvarumas

Parengta 2021 m.  tvarumo ataskaita pagal GRI (Pasaulinė atskaitingumo iniciatyva) standartus. Išsami Įmonės veiklos analizė padėjo atskleisti tiesioginius ir netiesioginius poveikius aplinkai, visuomenei ir valstybei. Profesionalus šio standarto taikymas leis pasiekti aukščiausią atskaitingumo ir skaidrumo lygį visuomenėje.

2021 m. tvarumo ataskaita

Darni veikla

Įmonė atsakingai vykdo savo veiklą bei siekia prisidėti prie darnios visuomenės ir valstybės pažangos kūrimo. 2019 m. lapkričio 29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 4S-73 patvirtinta Įmonės Darnumo politika. 2021 liepos 8 d. Įmonė generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 4S-77  pasitvirtinusi Darnumo politikos įgyvendinimo 2022 m. veiksmų planą, padedantį siekti darnaus vystymosi tikslų. Juo nustatomi Įmonės taktiniai veiksmai, jiems keliami tikslai, siektini rezultatai, įgyvendinimo terminai ir už šių veiksmų atlikimą atsakingi Įmonės struktūriniai padaliniai ar asmenys. Savo veikloje Įmonė vadovaujasi tvarios plėtros principais, bei veikia darniai šiose srityse:

  • Aplinkosaugos srityje – apima ir aplinkosaugines iniciatyvas. Prioritetas teikiamas aplinką tausojančioms technologijoms, nuosekliai diegiami procesai, skatinantys gamtos išteklių tausojimą ir mažinantys daromą neigiamą poveikį aplinkai ir kt.;
  • Santykių su darbuotojais – Įmonės valdymo sprendimai priimami atsižvelgiant į objektyvius sprendimo priėmimo kriterijus ir grindžiami Įmonės darbuotojų gerovės siekiu. Taikomi pažangūs personalo veiklos sprendimai ir kt.;
  • Santykių su visuomene – palaiko ir skatina ilgalaikį viešojo sektoriaus, verslo ir visuomenės bendradarbiavimą, aktyviai bendradarbiauja su miestų ir rajonų savivaldybėmis, užtikrina etišką, skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su klientais, tiekėjais, investuotojais ir kt.;
  • Siekiant valstybės pažangos (ekonominės gerovės) – savo veikloje diegia skaidrumo, atskaitingumo, etikos standartus taip prisidėdama prie valstybės pažangos skatinimo ekonominėje ir socialinėje srityje, darnaus vystymosi vertybėmis grindžia savo santykius su darbuotojais ir kt.

Prie darnios veiklos užtikrinimo prisideda ir šie dokumentai:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei jas lydintys dokumentai

Dovanų politika

Etikos kodeksas

Informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas

Kibernetinio saugumo srityje patvirtintos saugos politikos

Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas