Printed version

Asmens duomenų apsauga

To homepage > Asmens duomenų apsauga

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos antikorupcijos ir prevencijos specialistė Kristina Zumarienė paskirta valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu justina.juozapone@sumin.lt arba duomenuapsauga@vvkd.lt ar telefonu 8 686 25664.

Updated : 2021-04-10

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form