Printed version

Korupcijos prevencija

To homepage > Korupcijos prevencija

2019-11-29

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai 2019 m. lapkričio 28 d. dalyvavo mokymuose, kuriuose Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė pristatė kovos su korupcija sistemą, korupcinių nusikaltimų rūšis, sociologinių apklausų korupcijos temomis rezultatus.

2019-11-25

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 2019 m. lapkričio 21 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kurios tema – „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“. Konferencijoje buvo aptarti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo iššūkiai, kryptys ir galimybės, pasidalinta ES šalių gerąja patirtimi.

2019-11-11

2019 m. spalio ir lapkričio mėn. darbuotojams, atsakingiems už viešuosius pirkimus, buvo organizuojami vidiniai mokymai korupcijos prevencijos viešuosiuose pirkimuose tema,  darbuotojams – bendri mokymai interesų konflikto tema. Tikslinėje grupėje dalyvavo 4 viešuosius pirkimus vykdantys darbuotojai, bendroje grupėje – 18 darbuotojų.

2019-10-08

Viešojo ir privataus sektoriaus diskusija „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavima kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo 2019 m. spalio 3 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotoje diskusijoje „Privačių interesų deklaravimas ir viešojo intereso prioritetizavima kaip priemonė kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Diskusijoje pranešimus skaitė Vilniaus politikos analizės instituto (tema „Nepotizmas kaip valstybę silpninantis veiksnys“), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (temos „Viešųjų ir privačių interesų konfliktas: problemos ir sprendimai“, „Esminės viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo naujovės nuo 2020 m.“)  , VĮ „Registrų centras“ (tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimo politikos diegimas valstybės valdomoje įmonėje. Praktiniai atvejai“), AB „Lietuvos paštas“ (tema „Viešųjų ir privačių interesų derinimo politikos diegimas. Valstybės valdomos bendrovės patirtis“)  atstovai. Buvo pasidalinta gerąja praktika sprendžiant interesų konfliktus, valdant nepotizmo rizikas.

Esate susijęs / susijusi su valstybės įmone Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – įmonė) darbo santykiais arba sutartiniais santykiais ir pastebėjote teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius? Maloniai prašome pranešti!

Pažeidimas – įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įmone.

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais:

  1. įmonėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (elektroninio pašto adresu pasitikejimolinija@vvkd.lt);
  2. tiesiogiai įmonės Kompetentingam subjektui – Gediminui Vasiliauskui, mob. +370 677 577 63.
  3. užpildyti ir pateikti pranešimą Įmonės interneto svetainėje skiltyje „Korupcijos prevencija“ (http://vvkd.lt/korupcijos-prevencija/).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (arba el. pašto adresą) korespondencijai gauti ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informacijos apie įmonėje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką numato Informacijos apie pažeidimus valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 4S-5.

Pranešimas apie pažeidimą

Vardas, Pavardė

El. paštas arba adresas

Telefono numeris

Pranešimas

*Pastabos:
Prašome nurodyti, ar pageidaujate būti informuotas (-a) apie valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos atliktus veiksmus, priimtus sprendimus pagal jūsų pranešimą (nurodyti: informuoti nereikia/ prašau informuoti el.paštu/ telefonu/ paštu).

Pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių prašome teikti užpildant žemiau pateiktą formą. Konfidencialumą garantuojame.

Vardas, Pavardė

El. paštas

Telefono numeris

Jūsų pasiūlymas (laukas yra privalomas)

Gediminas Vasiliauskas       tel.: +370 677 57763      el. paštas:  gediminas.vasiliauskas@vvkd.lt 

Updated : 2022-01-19

Got questions?

Contact us

Your opinion is important to us!

Form