Renginiai/Mokymai

2022 m.  balandžio – gegužės mėn.

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas 2022 m.  balandžio – gegužės mėn. išklausė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 10 akademinių valandų e.mokymus (https://emokymai.stt.lt/) šiomis temomis: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, savivalda, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste, privatus sektorius ir užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.). Mokymų temos buvo įtvirtintos žinių patikrinimo testais (išduoti sertifikatai kiekvienai mokymų temai).

Mokymų metu įgytos žinios bus naudojamos tobulinant antikorupcinę aplinką valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje.

2022 m. balandžio 21-22 d.

2022 m. balandžio 21-22 d. Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas dalyvavo „Skaidrumo akademijos” renginyje „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?” ir  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame susitikime tema „,Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“.

Susitikimų organizatoriai pasidalijo teisės aktų antikorupcinio vertinimo naudomis, probleminiais aspektais, atlikimo esminiais aspektais, praktiniais nustatytų teisinio reguliavimo spragų pavyzdžiais, dalyviai įsitraukė į praktinių užduočių sprendimą vertinant teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu. Pavyzdžiai rodo, kad nėra universalaus įrankio, didinančio darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, kiekvieną kartą reikia ieškoti vis naujų darbuotojų įtraukimo ir įsitraukimo formų, todėl Vidaus vandens kelių direkcijoje visuomet pasitelkiame ir diskusijų formą siekiant išgirsti, „užbėgti problemoms už akių“ ir tobulėti.

2022 m. kovo 31 d.

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos atstovė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuotoje Skaidrumo popietėje, kurioje susisiekimo sektoriaus organizacijų atstovai aptarė 2021 metų susisiekimo sektoriaus  saugumo testo (korupcijos prevencijos rezultatyvumo vertinimo) rezultatus, pasidalino patirtimi ir pasiūlymais užtikrinant veiklos partnerių elgesio kodekso laikymąsi, viešųjų pirkimų kontrolės ir stebėsenos monitoringą, vykdant antikorupcinę veiklą kylančias problemas, galimybes tobulinti įgyvendinamas priemones.

2022 m. kovo 25 d.

Siekiant stiprinti antikorupcinį sąmoningumą, 2022 m. kovo 25 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo išorės mokymuose „Profesinė/tarnybinė etika, interesų derinimas ir dovanų politika“. Įmonės darbuotojai išsamiai supažindinti su  profesinės / tarnybinės etikos samprata ir teisiniu reguliavimu, pareigomis, susijusiomis su interesų derinimu, skirtumu tarp kyšio ir dovanos, dovanų politika, dovanų registru. Mokymuose analizuotas santykis tarp etikos pažeidimo ir darbo taisyklių pažeidimo, elgesio kodekso reikšmę organizacijoje, akcentuota, kaip atpažinti ir užkardyti interesų konfliktą, pareigą nusišalinti, kokiais atvejais dovana yra korupcijos apraiška ir kt. Mokymuose dalyvavo 17 darbuotojų, mokymų organizatorius  – UAB „Mokesčių srautas“.

2021 m. lapkričio 26 d.

2021 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo išorės mokymuose „Pranešimai apie korupcines veikas ir pranešėjų apsauga“. Mokymai organizuoti siekiant pagilinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos srityje, supažindinti apie galimybes ir būdus pranešti apie korupcines veikas, supažindinti su pranešėjų apsaugos mechanizmu, tendencijomis ir praktika.

2021 m. lapkričio 26 d.

2021 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonės Vidas vandens kelių direkcijos darbuotojams organizuoti vidiniai mokymai interesų konfliktų valdymo tema, skirti įmonės vadovaujantiems darbuotojams ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims. Mokymuose buvo aptartos interesų konfliktų atpažinimo, valdymo, nusišalinimo ir nušalinimo, prevencijos, privačių interesų deklaravimo PINREG temos, praktiniai deklaracijų pildymo klausimai. Darbuotojams akcentuota, kad einant pareigas, jie turėtų vadovautis išimtinai įmonės interesais, nesiektų naudos sau ar savo artimiesiems, mokėtų atpažinti situacijas, kurios gali kelti interesų konfliktus ir šiuos konfliktus valdyti.

2021 m. rugsėjo mėn.

Siekiant nustatyti valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų toleranciją korupcijai, 2021 m. rugsėjo mėn. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai užpildė anonimines anketas ir atsakė į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateikto klausimyno, klausimus. Apklaustieji nurodė, kad įmonėje netoleruojama korupcija, žino, kaip įgyvendinti pranešimo apie galimą korupciją įmonėje procedūras. Įmonės darbuotojų dalyvavimas apklausoje – viena iš priemonių, įgyvendinamų pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2020 – 2021 m. planą.