Versija spausdinimui

Planavimo dokumentai

Į pradžią > Planavimo dokumentai

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija

Strateginis veiklos planas 2020 – 2023 m.

Įmonės misija Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje.
Įmonės vizija Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti įmonė.
Programos tikslas Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius.
Įmonės vertybės Atsakomybė – klientams, partneriams, darbuotojams; socialinė atsakomybė už poveikį aplinkai ir visuomenei.

Pagarba – klientams, partneriams, darbuotojams, jų nuomonės vertinimas, dėmesys kiekvienam.

Kompetencija – nuolat gilinamos darbuotojų žinios ir tobulinami įgūdžiai, keliama kvalifikacija, gerinami veiklos procesai.

Kokybė – aukšta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė, atitinkanti klientų poreikius.

Įmonės veikla

Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa), kurios tikslas „Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius“, valdo ir prižiūri Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius  ir juose sudaro tinkamas sąlygas laivybai. Vandens kelių valdymui, priežiūrai, tvarkymui ir eksploatavimui Įmonei finansavimas skiriamas pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudaromą sutartį. 2020 m. Įmonė planuoja eksploatuoti 443 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir užtikrinti juose nustatytus garantinius matmenis. Maksimali navigacijos trukmė yra iki 213 parų.

Vidaus veiksnių analizė

2020-2023 m. pagrindinės Įmonės veiklos kryptys: darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei motyvacijos stiprinimas, inovacijų diegimas, tobulinant veiklos procesus bei įsigyjant naujas technologijas, planuojamų ES ir valstybės investicijų projektų įgyvendinimas, siekiant sudaryti prielaidas tinkamų laivybos sąlygų sudarymui – nustatytam vidaus vandenų kelių matmenų palaikymui.

Išorės veiksnių analizė

Svarbūs politiniai veiksniai, turintys ženklios įtakos Įmonės vykdomai veiklai, yra šalies transporto politika bei nacionaliniai ir tarptautiniai politiniai susitarimai (AGN susitarimas, Jungtinių Tautų „Vandens kelių tinklo pagrindinių standartų ir parametrų aprašas“ (TRANS/SC.3/144), TEN-T tinklo gairės, Lietuvos Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa, kt.), skatinantys vidaus vandenų transporto plėtrą.

Įmonės, kaip ir viso transporto sektoriaus, veiklai įtaką daro tokie ekonominiai rodikliai kaip naftos kaina, darbo užmokesčio lygis ir kt.

Skatindama laivybą, kaip labiausiai tausojančią aplinką, ekologiškai patrauklią transporto rūšį,  Įmonė planuoja efektyviau panaudoti valdomą infrastruktūrą ir įrangą, atlikti reikiamos apimties laivakelio valymo ir priežiūros darbus, skatinti savivaldybes, verslo atstovus bendradarbiauti vystant keleivių ir krovinių pervežimus vidaus vandenų transportu.

SSGG

Įmonės stiprybės siejamos su kvalifikuotais specialistais, turimais infrastruktūros objektais, laivynu, įranga ir technika, silpnybės siejamos su nekonkurencingu darbo užmokesčiu, senstančia technika. Kad įgyvendintų egzistuojančias galimybes ir sumažintų galimas grėsmes, Įmonė efektyviau valdo žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, kad būtų užtikrintos galimybės vidaus vandenų kelių plėtrai.

2020-2023 m. strateginės kryptys ir tikslai

Remiantis subalansuotų rodiklių metodika, suformuotos strateginės kryptys ir 2020 – 2023 m. strateginiai tikslai:

I kryptis. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Strateginis tikslas – Eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybė.

II kryptis. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas. Strateginis tikslas – Veiklos efektyvumo ir darbuotojų įsitraukimo didinimas.

Finansinės prognozės

2020 m. Programos vykdymui iš valstybės biudžeto skirti asignavimai sudarys 2.018 tūkst. Eur. Planuojama iš kitos (komercinės) veiklos uždirbti 275 tūkst. Eur pajamų. 2020 m. Įmonės prognozuojamos veiklos sąnaudos sudarys 3.089 tūkst. Eur, Įmonės grynasis nuostolis – 796 tūkst. Eur.

Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais Įmonės apskaitoje buvo taikoma ydinga ilgalaikio turto nusidėvėjimo praktika. Dėl taikytos praktikos, Įmonės veikla tampa labiau nuostolinga ir iškreipia realios situacijos vaizdą. Tikrąją situaciją parodo EBITDA. Nebetinkamas naudoti Įmonės turtas bus nurašytas į 2019 m. sąnaudas.

2020-2023 m. Įmonė įgyvendins ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“. Taip pat planuojamos investicijos įsigyti Nemuno aukštupio techniką, skirtą Nemuno upės ruožui nuo Kauno iki valstybės sienos su Baltarusija prižiūrėti, bei naują žemsiurbę, kuri ateityje galėtų pakeisti pasenusią žemsiurbę „Nemuno 11“.

Atnaujinta : 2020-02-04

Turite mums klausimų?

Susisiekite

Mums svarbi Jūsų nuomonė!

Anketa