Darbo užmokestis

Atlyginimų politika

Valdybos narių atlygio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos narių atlygio” (Nr. 3-538). Ji įsigaliojo nuo 2022-12-01.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

Vadovo darbo apmokėjimo principai nustatomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179051/asr), darbo užmokestis siejamas su bendrovės veiklos rezultatais.

Bendrovės valdyba tvirtina konkrečius bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma bendrovės direktoriaus algos kintamoji dalis, yra susieti su bendrovės strateginiais tikslais, numatytais bendrovės strateginiame veiklos plane. Konkreti vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma kas ketvirtį.

AB Vidaus vandens kelių direkcijos 2023 m. III ketvirčio darbo užmokesčio duomenys

Pareigybių grupė Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2023 III ketv., EUR Darbuotojų skaičius 2023 III ketv.
Įmonės vadovas 11307 1
Įmonės vadovybė 6032 4
Vadovaujantys darbuotojai 3800 8
Specialistai 2472 12
Laivų įgulos 1960 38
Kvalifikuoti darbininkai 1250 20
  • 2023 m. I ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 12534 Eur atlygis
  • 2023 m. II ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 12534 Eur atlygis
  • 2023 m. III ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 8 012 Eur atlygis