Darbo užmokestis

Atlyginimų politika

Valstybės įmonės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo pareiginės algos nustatymo ir apmokėjimo principai nustatyti LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179051/asr) .

Valdybos narių atlygio skyrimo tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3d064b61788e11e59a1ed226d1cbceb5?jfwid=rivwzvpvg) .

Valstybės įmonės generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo pareiginė alga susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.
Pastovioji dalies nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją.
Kintamosios dalies, kuri priklauso nuo valstybės įmonės tikslų, nustatytų valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (Susisiekimo ministerijos), įgyvendinimo ir veiklos rezultatų ir nustatoma finansiniams metams atsižvelgiant į praėjusiais finansiniais metais pasiektus konkrečius valstybės įmonės veiklos rezultatus. Mėnesinės algos kintamosios dalies dydį nustato Susisiekimo ministerija. Konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius) nustato Susisiekimo ministerija. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų valstybės įmonės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Už darbą valdybos nariui ir valdybos pirmininkui įmonė įsipareigoja mokėti 50 eurų valandinį įkainį. Valdybos nario ir valdybos pirmininko metinio atlygio kartu su visais mokesčiais suma už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Atlygis valdybos nariams yra mokamas pasibaigus ketvirčiui, sumokant ne daugiau kaip 1/4 maksimalaus apmokamo metinio laiko. Atlygis valdybos nariams skiriamas Susisiekimo ministro įsakymu. Nepriklausomiems valdybos nariams atlygis pervedamas į jų banko sąskaitą, o valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.

VĮ Vidaus vandes kelių direkcijos 2022 m. I ketvirčio darbo užmokesčio duomenys

Pareigybių grupė Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)darbo užmokestis 2021 m., EUR Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)darbo užmokestis 2022 I ketv., EUR Darbuotojų skaičius 2022 I ketv.
Įmonės vadovybė 5738 5489 4
Vadovaujantys darbuotojai 2907 3177 6
Specialistai 1351 1991 13
Laivų įgulos 1375 1444 49
Kvalifikuoti darbininkai 854 1120 17
  • 2022 m. I ketv. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 4624 Eur atlygis