Darbo užmokestis

Atlyginimų politika

Valdybos narių atlygio mokėjimo tvarką bei principus nustato Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420.

Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

Vadovo darbo apmokėjimo principai nustatomi vadovaujantis LR Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.179051/asr), darbo užmokestis siejamas su bendrovės veiklos rezultatais.

Bendrovės valdyba tvirtina konkrečius bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti 50 procentų bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma bendrovės direktoriaus algos kintamoji dalis, yra susieti su bendrovės strateginiais tikslais, numatytais bendrovės strateginiame veiklos plane. Konkreti vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis nustatoma kas ketvirtį.

AB Vidaus vandens kelių direkcijos 2022 m. III ketvirčio darbo užmokesčio duomenys

Pareigybių grupė Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 III ketv., EUR Darbuotojų skaičius 2022 III ketv.
Įmonės vadovas 8283 1
Įmonės vadovybė 5020 4
Vadovaujantys darbuotojai 3553 7
Specialistai 2115 14
Laivų įgulos 1673 52
Kvalifikuoti darbininkai 1143 20
  • 2022 m. I ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 4624 Eur atlygis
  • 2022 m. II ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 5455 Eur atlygis
  • 2022 m. III ketv. AB Vidaus vandens kelių direkcijos valdybos nariams skirtas 3120 Eur atlygis