Pranešimai visuomenei

2023 m. gegužės 4 d.

2023 m. gegužės 4 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros mokymuose tema „Pranešėjų apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai“. Mokymų metu pristatytas pranešėjų apsaugos institutas, pateikta detali informacija apie galimybes pranešti, supažindinta su pranešėjų skatinimo ir pagalbos priemonėmis, akcentuota svarba pranešti apie pastebėtus pažeidimus, neteisėtą ar neetišką veiklą.

2023 m. kovo 23 d.

2023 m. kovo 23 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos atitikties pareigūnas ir jį pavaduojantis asmuo dalyvavo „Skaidrumo akademija“ organizuotame renginyje „Kaip organizacijose sukurti efektyvią interesų valdymo sistemą“? Renginio metu pasidalinta gerojo patirtis kuriant ir įgyvendinant interesų konfliktų valdymo sistemą tik patvirtina, kad derinant viešuosius ir privačius interesus kuriama antikorupcinė aplinka ir stiprinamas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas.

2023 m. vasario 14 d.

2023 m. vasario 14 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ nuotoliniame renginyje „Tiekėjų ir partnerių skaidrumas: ar žinote, su kuo dirbate“. Renginio metu buvo pristatyti įrankiai ir priemonės, kaip surinkti duomenis, reikalingus įvertinti tiekėjų ir partnerių skaidrumą, taip pat pateikti praktiniai duomenų panaudojimo atvejai. Tiekėjų ir partnerių patikra kuria bendrovėms didelę pridėtinę vertę, nes tai padeda laiku identifikuoti bei tinkamai valdyti su tiekėjais ir partneriais susijusias rizikas.

2023 m. lapkričio 30 d.

2023 m. lapkričio 30 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcija atitikties pareigūnas dalyvavo „Skaidrumo akademija“ organizuotame renginyje „Imti ar neimti? Dovanų politikos praktinis taikymas“. Renginio metu pristatyti dovanų politikos esminiai principai, įvertinta kuo skiriasi dovana nuo kyšio, pristatyti praiktiniai dovanų politikos taikymo aspektai.

2023 m. lapkričio 28 d.

2023 m. lapkričio 28 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcija darbuotojai dalyvavo vidiniuose mokymuose Korupcijos prevencijos tematika, mokėsi atpažinti korupcijos apraiškas ir analizavo praktines situacijas.

2023 m. spalio 18 d.

2023 m. spalio 18 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcija atitikties pareigūnas dalyvavo mokymuose tema „Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms: praktiniai patarimai nuo ko pradėti, kaip kurti ir valdyti antikorupcinę aplinką“.

2022 m. gruodžio 30 d.

2022 metais akcinėje bendrovėje Vidaus vandens kelių direkcijoje vidiniais ir išoriniais pranešėjų kanalais pranešimų nebuvo gauta.

2022 m. lapkričio 30 d.

2022 m. lapkričio 30 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos organizuotuose mokymuose “Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai”, kuriuose išsamiai buvo analizuoti visi viešojo pirkimo etapai: pasirengimas pirkimui, pirkimo procedūrų vykdymas, sutarties sudarymas, sutarties vykdymas, sutarties viešinimas, ataskaitų teikimas. Mokymuose ypatingai akcentuota privačių interesų deklaravimo svarba. Mokymuose dalyvavo 15 darbuotojų.

2022 m. rugsėjo 22 d.

2022 m. rugsėjo 22 d. akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamame seminare tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas“.

Seminaro metu buvo pristatytos korupcijos priežastys, pasekmės, prevencijos priemonės.

Didžiausio darbuotojų susidomėjimo sulaukė praktinė užduotis, kurios metu darbuotojai įsitraukė į diskusijas apie bendrovės stiprybes ir silpnybes įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones.

2022 m. liepos 19 d.

2022 m. liepos 19 d. AB Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos bei komunikacijos vadovai dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotame renginyje „Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti?“, kurio metu savo patirtimi dalinosi Specialiųjų tyrimų tarnybos, UAB „Rimi Lietuva“, Sveikatos apsaugos ministerijos, AB „Ignitis grupės“ ir tiriamosios žurnalistikos atstovas.

Tikime, kad antikorupcinė komunikacija gali pakeisti visuomenės požiūrį, komunikuojant galima sukurti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstą santykį tiek bendrovės viduje, tiek santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

2022 m. birželio 20 d.

2022 m. birželio 20 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas dalyvavo „Skaidrumo akademijos“ organizuotoje nuotolinėje diskusijoje „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse“. Renginyje buvo pristatytas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovas, antikorupcinės priemonės ir jų nauda, korupcijos rizikos, antikorupcinių priemonių nauda, gerąja praktika antikorupcijos srityje dalinosi AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.

„Skaidrumo akademijos“ renginiai neabejotinai prisideda pie skaidresnės aplinkos įmonėse kūrimo, stiprina įmonių darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio 17 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamuose mokymuose tema „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Mokymai buvo skirti darbuotojams, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose.

Mokymų metu darbuotojai buvo supažindinti su korupcijos mechanizmais bei rizikomis viešuosiuose pirkimuose, veiksniais, sukeliančiais rizikas viešuosiuose pirkimuose, siūlymais, kaip išvengti rizikų, kaip jas tinkamai valdyti, netinkamai vykdomų viešųjų pirkimų pasekmėmis.

Tikimės, kad mokymų metu įgytos žinios užtikrins skaidrų ir efektyvų viešųjų pirkimų vykdymą.

2022 m. balandžio – gegužės mėn.

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas 2022 m. balandžio – gegužės mėn. išklausė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 10 akademinių valandų e.mokymus (https://emokymai.stt.lt/) šiomis temomis: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, savivalda, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste, privatus sektorius ir užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.). Mokymų temos buvo įtvirtintos žinių patikrinimo testais (išduoti sertifikatai kiekvienai mokymų temai).

Mokymų metu įgytos žinios bus naudojamos tobulinant antikorupcinę aplinką valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje.

2022 m. balandžio 21-22 d.

2022 m. balandžio 21-22 d. Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas dalyvavo „Skaidrumo akademijos” renginyje „Kaip didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą?” ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame susitikime tema „,Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“.

Susitikimų organizatoriai pasidalijo teisės aktų antikorupcinio vertinimo naudomis, probleminiais aspektais, atlikimo esminiais aspektais, praktiniais nustatytų teisinio reguliavimo spragų pavyzdžiais, dalyviai įsitraukė į praktinių užduočių sprendimą vertinant teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu. Pavyzdžiai rodo, kad nėra universalaus įrankio, didinančio darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, kiekvieną kartą reikia ieškoti vis naujų darbuotojų įtraukimo ir įsitraukimo formų, todėl Vidaus vandens kelių direkcijoje visuomet pasitelkiame ir diskusijų formą siekiant išgirsti, „užbėgti problemoms už akių” ir tobulėti.

2022 m. kovo 31 d.

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos atstovė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos organizuotoje Skaidrumo popietėje, kurioje susisiekimo sektoriaus organizacijų atstovai aptarė 2021 metų susisiekimo sektoriaus saugumo testo (korupcijos prevencijos rezultatyvumo vertinimo) rezultatus, pasidalino patirtimi ir pasiūlymais užtikrinant veiklos partnerių elgesio kodekso laikymąsi, viešųjų pirkimų kontrolės ir stebėsenos monitoringą, vykdant antikorupcinę veiklą kylančias problemas, galimybes tobulinti įgyvendinamas priemones.

2022 m. kovo 25 d.

Siekiant stiprinti antikorupcinį sąmoningumą, 2022 m. kovo 25 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo išorės mokymuose „Profesinė/tarnybinė etika, interesų derinimas ir dovanų politika“. Įmonės darbuotojai išsamiai supažindinti su profesinės / tarnybinės etikos samprata ir teisiniu reguliavimu, pareigomis, susijusiomis su interesų derinimu, skirtumu tarp kyšio ir dovanos, dovanų politika, dovanų registru. Mokymuose analizuotas santykis tarp etikos pažeidimo ir darbo taisyklių pažeidimo, elgesio kodekso reikšmę organizacijoje, akcentuota, kaip atpažinti ir užkardyti interesų konfliktą, pareigą nusišalinti, kokiais atvejais dovana yra korupcijos apraiška ir kt. Mokymuose dalyvavo 17 darbuotojų, mokymų organizatorius – UAB „Mokesčių srautas“.

2021 m. lapkričio 26 d.

2021 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai dalyvavo išorės mokymuose „Pranešimai apie korupcines veikas ir pranešėjų apsauga“. Mokymai organizuoti siekiant pagilinti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos srityje, supažindinti apie galimybes ir būdus pranešti apie korupcines veikas, supažindinti su pranešėjų apsaugos mechanizmu, tendencijomis ir praktika.

2021 m. lapkričio 26 d.

2021 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonės Vidas vandens kelių direkcijos darbuotojams organizuoti vidiniai mokymai interesų konfliktų valdymo tema, skirti įmonės vadovaujantiems darbuotojams ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims. Mokymuose buvo aptartos interesų konfliktų atpažinimo, valdymo, nusišalinimo ir nušalinimo, prevencijos, privačių interesų deklaravimo PINREG temos, praktiniai deklaracijų pildymo klausimai. Darbuotojams akcentuota, kad einant pareigas, jie turėtų vadovautis išimtinai įmonės interesais, nesiektų naudos sau ar savo artimiesiems, mokėtų atpažinti situacijas, kurios gali kelti interesų konfliktus ir šiuos konfliktus valdyti.

2021 m. rugsėjo mėn.

Siekiant nustatyti valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojų toleranciją korupcijai, 2021 m. rugsėjo mėn. valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojai užpildė anonimines anketas ir atsakė į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateikto klausimyno, klausimus. Apklaustieji nurodė, kad įmonėje netoleruojama korupcija, žino, kaip įgyvendinti pranešimo apie galimą korupciją įmonėje procedūras. Įmonės darbuotojų dalyvavimas apklausoje – viena iš priemonių, įgyvendinamų pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2020 – 2021 m. planą.