Planavimo dokumentai

AB Vidaus vandens kelių direkcija

Strateginis veiklos planas 2023 – 2026 m.

Įmonės misija

Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje.

Įmonės vizija

Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti įmonė.

Įmonės vertybės

  • Atsakomybė – klientams, partneriams, darbuotojams; socialinė atsakomybė už poveikį aplinkai ir visuomenei.
  • Pagarba – klientams, partneriams, darbuotojams, jų nuomonės vertinimas, dėmesys kiekvienam.
  • Kompetencija – nuolat gilinamos darbuotojų žinios ir tobulinami įgūdžiai, keliama kvalifikacija, gerinami veiklos procesai.
  • Kokybė – aukšta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė, atitinkanti klientų poreikius.

Strateginės kryptys

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įmonės misiją ir viziją, taip pat remiantis Raštu dėl valstybės lūkesčių, nustatomos pagrindinės Įmonės strateginės kryptys:

I kryptis. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas – suvokiamas kaip tęstinis procesas, kuriuo siekiama gerinti laivybos sąlygas  eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus keliuose.

II kryptis. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas – suvokiamas kaip vieningas procesas, kuriuo siekiama gerinti Įmonės veiklos valdymą ir procesus, modernizuoti pasenusias technologijas ir diegti inovacijas.

Įmonės veikla

Akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė, pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa), kurios tikslas „Garantuoti laivybą eksploatuojamuose Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose užtikrinant nustatytus kokybinius ir kiekybinius vidaus vandenų kelių rodiklius“, valdo ir prižiūri Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius ir juose sudaro tinkamas sąlygas laivybai. Vandens kelių valdymui, priežiūrai, tvarkymui ir eksploatavimui Įmonei finansavimas skiriamas pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudaromą sutartį.

Įmonės vienintelė akcininkė yra valstybė. Įmonės akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Įmonės kolegialus valdymo organas yra valdyba.

Įmonė, vykdydama veiklą, teikia viešąsias paslaugas valdant ir prižiūrint valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius. Pagrindiniai Programos vertinimo kriterijai yra eksploatuojamų kelių ilgis, navigacijos trukmė ir Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas. 2023 m. Įmonė planuoja eksploatuoti 467 km valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir užtikrinti juose nustatytus garantinius matmenis. Maksimali navigacijos trukmė yra iki 241 paros.

Vidaus veiksnių analizė

2023-2026 m. pagrindinės Įmonės veiklos kryptys: darbuotojų kvalifikacijos kėlimas bei motyvacijos stiprinimas, inovacijų diegimas, tobulinant veiklos procesus bei įsigyjant naujas technologijas, ES ir valstybės investicijų projektų įgyvendinimas, siekiant sudaryti prielaidas tinkamų laivybos sąlygų sudarymui – nustatytam vidaus vandenų kelių matmenų palaikymui, bei naujų finansavimo galimybių paieška.

Išorės veiksnių analizė

Svarbūs politiniai veiksniai, turintys ženklios įtakos Įmonės vykdomai veiklai, yra ES bei nacionalinė transporto politika  kiti tarptautiniai ir nacionaliniai susitarimai, lemiantys transporto, tame tarpe ir vidaus vandenų, sektoriaus vystymąsi. Prie tokių susitarimų priskirtini dokumentai, skatinantys perėjimą prie mažiau taršių ir saugesnių transporto rūšių, efektyvesnį energetinių išteklių naudojimą. Kad sušvelnintų galimą neigiamą politinių veiksnių įtaką, Įmonė aktyviai teikia susijusioms valdžios institucijoms medžiagą, reikalingą susijusių sprendimų priėmimui, informuoja sprendimų priėmėjus apie ilgalaikius tikslus ir priimamų sprendimų svarbą šių tikslų įgyvendinimui.

Įmonės, kaip ir viso transporto sektoriaus, veiklai įtaką daro tokie ekonominiai rodikliai kaip naftos kaina, darbo užmokesčio lygis ir kt.

Vidaus vandenų kelių transportas yra labiausiai tausojantis aplinką, ekologiškai patrauklus bei ekonomiškai naudingas, jo plėtra sumažina automobilių kelių apkrovimą ir taip sudaro palankesnes sąlygas eismui bei mažina aplinkos taršą. Bendros, integruotos ir efektyvios transporto sistemos sukūrimas, kuriai priskiriama ir keleivinė laivyba, yra vienas iš pagrindinių ES transporto politikos tikslų. Laivyba vidaus vandenimis yra vienas iš saugiausių keleiviams ir kroviniams vežti skirtų būdų.

SSGG

Įmonės stiprybės siejamos su kvalifikuotais specialistais, turimais infrastruktūros objektais, laivynu, įranga ir technika; Atlikti pilotiniai krovinių gabenimo reisai vidaus vandenimis atskleidė didelį verslininkų susidomėjimą vidaus vandenų laivybos potencialo išnaudojimu ateityje. Silpnybės siejamos su pasenusia ir nepakankama vidaus vandenų kelių infrastruktūra. Kad įgyvendintų egzistuojančias galimybes ir sumažintų galimas grėsmes, Įmonė efektyviau valdo žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, kad būtų užtikrintos galimybės vidaus vandenų kelių plėtrai.

2023-2026 m. strateginės kryptys ir tikslai

Remiantis subalansuotų rodiklių metodika, suformuotos strateginės kryptys ir 2023-2026 m. strateginiai tikslai:

I kryptis. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Strateginiai tikslai:

I.1. Gerinti eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybę krovininei laivybai;

I.2. Gerinti eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ir jų infrastruktūros kokybę pramoginei/keleivinei laivybai.

II kryptis. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas. Strateginis tikslai:

II.1. Didinti veiklos efektyvumą;

II.2. Didinti darbuotojų įsitraukimą.

Finansinės prognozės

2023 m. Programos vykdymui iš valstybės biudžeto skirti asignavimai sudarys 3.023 tūkst. Eur. Planuojama iš kitos (komercinės) veiklos uždirbti 1.292 tūkst. Eur pajamų. 2022 m. Įmonės prognozuojamos veiklos sąnaudos sudarys 4.630 tūkst. Eur, Įmonės grynasis nuostolis – 445 tūkst. Eur. Šis nuostolis susidaro iš nusidėvėjimo sąnaudų, kurių nedengia valstybės skiriama asignavimų suma. Planuojama EBITDA 91 tūkst. EUR.

2023 m. Įmonė planuojama pabaigti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“.