TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas

Projektas „TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas“

Projekto Nr.: 06.2.1-TID-V-510-01-0001

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-510 priemonę „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“.

Skirtas finansavimas: 23 261 121 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 – 2023-07-31

 Projekto aprašymas:

Nemuno upės, kuria nuo Kauno iki Atmatos žiočių eina TEN-T tinklo vidaus vandenų kelias E41,  laivakelis kasmet yra užnešamas nešmenimis. Seklumų formavimąsi skatina tai, kad hidrotechnikos statiniai – bunos, esančios Nemuno upėje, dėl blogos techninės būklės neatlieka savo funkcijos. Siekiant sumažinti vagos užnešimą nešmenimis, būtina sutvarkyti esamas ir, esant poreikiui, įrengti naujas bunas.
Šiuo projektu sprendžiama problema – nesudaromos tinkamos laivybai sąlygos tarptautinės  reikšmės kelyje E41 – kelias E41 neatitinka vidaus vandenų kelių naudotojų poreikių.

Projekto tikslas – pagerinti laivybos sąlygas vidaus vandenyse modernizuojant TEN-T tinklo vidaus kelią E41.

Projektas bus įgyvendinamas Nemuno upės ruože nuo 225,6 km Kaune iki 126 km ir nuo 106 km iki 0 km, Atmatos žiočių.
Modernizavus kelią, rekonstruotos bunos formuos tiesesnį ir siauresnį laivakelį, kurį susiaurėjusi srovės tėkmė natūraliai gilins, o dalis sąnašinio grunto nusės tarpbuniuose. Bunoms formuojant laivakelį, bus sudarytos sąlygos Įmonei išlaikyti kelio matmenis vykdant kasmetinius kelio priežiūros darbus, pavyzdžiui, laivakelyje kasmet nusėdantį sąnašinį gruntą pašalins žemsiurbės, vykdančios kelio valymo darbus.

Projekto rezultatai:

TEN-T tinklo kelio E41  modernizavimo darbai padės užtikrinti vandens kelio garantinius matmenis, sumažins krantų bei upės dugno erozija. Atliekant projekto rangos darbus bus atliktas vidaus vandenų kelio pagerinimas – laivybos pajėgumų ir (arba) eismo saugumo pagerinimas vidaus vandenų kelyje.
Įgyvendinant projektą taip pat bus tiesiogiai prisidedama prie  vandens transporto saugos didinimo. Vandens kelio garantinių matmenų išlaikymas padės užtikrinti  vandenes transporto – tiek keleivinio, pramoginio, tiek ir krovininio – vartotojų saugumą. Upės vagoje, kurioje po projekto įgyvendinimo susiformuos laivakelis, bus sudarytos sąlygos, kad nešmenys neformuotų seklumų – jie bus nukreipiami pakrantės kryptimi, o atskiruose bunomis sureguliuotuose ruožuose, kur dėl upės hidrodinamikos savybių susiformuos sąnašinės seklumos – jos bus pašalinamos dėl bunų poveikio arba žemsiurbėmis. Tokiu būdu laivai neužplauks ant seklumų ar kitų povandeninių kliūčių, todėl plaukiant, laikantis navigacinių ženklų, bus užtikrintas saugumas dėl kelio būklės.

E41 kelio pagerinimas bus atliekamas Nemuno upės ruože nuo 225,6 km iki 126 km ir nuo 106 km iki 0 km. (viso – 205,60 km) Bendras pagerinto ar naujai sukurto vidaus vandenų kelio ilgis – ne mažiau 20 km., tačiau siekiama bendrai pagerinti (modernizuoti) vidaus vandenų kelio maksimaliai (iki 205,60 km.), neviršijant projekto veikloms skirto biudžeto. Siekiant šio rodiklio bus suprojektuota ir siekiama rekonstruoti ir/ar pasatyti naujų 700 vnt. bunų, kurios užtikrintų siekiamus garantinius kelio E41 matmenis bei suplanuotų projekto rodiklių pasiekimą (bunų skaičius gali būti mažesnis, jei numatyti projekto rodikliai bus pasiekti).