Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklės

Privatumo pranešimas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Duomenų apsaugos pareigūnas

Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovė Jurgita Stasienė yra paskirta valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu valstybės įmonėje Vidaus vandens kelių direkcijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu jurgita.stasiene@vvkd.lt arba duomenuapsauga@vvkd.lt ar telefonu 8 679 36477.