Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo akcinėje bendrovėje Vidaus vandens kelių direkcijoje taisyklės

Privatumo politika

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Duomenų apsaugos pareigūnas

Akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos teisės ir prevencijos vadovas Artūras Grigas yra paskirtas akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūnu.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu akcinėje bendrovėje Vidaus vandens kelių direkcija ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į akcinės bendrovės Vidaus vandens kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu duomenuapsauga@vvkd.lt.