AB Vidaus vandens kelių direkcija

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt. Akcinė bendrovė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė valdo ir eksploatuoja Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, juos tvarko ir vykdo jų priežiūrą bei sudaro tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“ (toliau – Programa). Programos vykdymui finansavimas skiriamas pagal kiekvienais metais su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija sudaromą sutartį.

Įmonės įstatinis kapitalas – 12 630 306 Eur, jį sudaro 12 630 306 paprastosios vardinės 1,00 Eur nominalios vertės akcijos. Viena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Vienintelė bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai nuosavybės teise 100% akcijų. Įmonės akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Įmonės pagrindinės veiklos

  • Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių laivakelio ženklinimas, jo valymo darbai, upės vagos reguliavimas hidrotechnikos statiniais (bunos), siekiant suformuoti nustatytų parametrų laivakelį.
  • Hidrografinių darbų vykdymas, Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo kartografavimas.
  • Vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas ir priežiūra.
  • Laivų statyba ir remontas.

Veiklai vykdyti Įmonė turi įrangą (žemsiurbę, žemkasę, motorlaivius, baržas, plaukiojantį kraną ir kt.) bei infrastruktūrą (2 uostus, 5 prieplaukas, laivų technikos priežiūros bazę).

Įmonės vizija

Moderni, efektyviai veikianti, Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius valdanti įmonė.

Įmonės misija

Valdyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių tinklą, įgyvendinant valstybės politiką transporto srityje.