Korupcijos prevencijos veikla

Bendrovė, siekdama nulinės korupcijos tolerancijos, ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūrą ir aplinką, vadovaujasi šiais korupcijos prevencijos principais:

 • viešųjų ir privačių interesų valdymas – darbuotojai deklaruoja interesus, interesai valdomi Bendrovės nustatyta tvarka;
 • interesų konflikto vengimas – darbuotojai vengia bet kokio interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam pareigų ar funkcijų vykdymui;
 • pirkimų skaidrumo užtikrinimas – Bendrovė užtikrina, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų atliekamos skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo principų, prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami racionaliai naudojant Bendrovės lėšas;
 • personalo patikimumo užtikrinimas – prieš skiriant asmenį į pareigas įvertinamas jo patikimumas;
 • dovanų teikimo/gavimo reikalavimų laikymasis – nustatyti darbuotojų elgesio reikalavimai teikiant ir gaunant dovanas;
 • įdiegtas vidinis pranešimų kanalas – suteikta galimybė pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus;
 • korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – kiekvienais metais atliekamas Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas, jei reikalinga, nustatomos korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo priemonės;
 • prekybos poveikiu ar kyšininkavimu draudimas – Bendrovėje netoleruojamos bet kokios prekybos poveikiu ar kyšininkavimo formos;
 • paramos teikimas – Bendrovė netoleruoja paramos, kuri gali būti suprasta kaip kyšininkavimas ar dovana;
 • švietimas ir bendradarbiavimas – organizuojami antikorupciniai mokymai, bendradarbiaujama, dalinamasi gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis;
 • veiklos viešinimas – Bendrovė viešina veiklą, susijusią su skaidrumu, korupcijos prevencija.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas – Vidaus vandens kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Gediminas Vasiliauskas, tel. +370 600 37616, elektroninis paštas gediminas.vasiliauskas@vvkd.lt

2022 m. pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus negauta.

2021 m. pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus negauta.