Pranešėjų apsauga

Informaciją apie pažeidimus gali teikti asmenys, kuriuos su akcine bendrove Vidaus vandens kelių direkcija sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai.

Pažeidimas – įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įmone.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik tais atvejais, kai:
to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo daryti ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 str. 3 d., gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju.

Vidaus vandens kelių direkcijos kompetentingu subjektu yra paskirtas teisės ir prevencijos vadovas Artūras Grigas, tel. +370 679 36477, elektroninis paštas arturas.grigas@vvkd.lt.

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti:

 • Įmonėje:
  • įteikiant tiesiogiai kompetentingam subjektui adresu Raudondvario pl. 113, Kaunas;
  • atsiunčiant informaciją kompetentingam subjektui elektroninio pašto adresu pasitikejimolinija@vvkd.lt ;
  • siunčiant informaciją paštu įmonės adresu Raudondvario pl. 113, 44296 Kaunas. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Informacija apie pažeidimą gali būti teikiama užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma, tik tokiu atveju privalu nurodyti, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 • Prokuratūrai, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
  • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  • vadovaujantys, su įmone darbo ar tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtąsi, buvo neveiksmingos;
  • yra pagrindas manyti, kad pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įmone nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.
 • Viešai

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

2022 m. pranešimų apie pažeidimus negauta.
2021 m. pranešimų apie pažeidimus negauta.