Pranešėjų apsauga

Informaciją apie pažeidimus gali teikti asmenys, kuriuos su valstybės imone Vidaus vandens kelių direkcija sieja ar siejo darbo ar sutartiniais santykiai.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas tik tais atvejais, kai:
to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo daryti ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 str. 3 d., gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl jo pripažinimo pranešėju.

Vidaus vandens kelių direkcijos kompetentingu subjektu yra paskirta teisės ir prevencijos vadovė Jurgita Stasienė, tel. +370 679 36477, elektroninis paštas jurgita.stasiene@vvkd.lt.

tiesiogiai kompetentingam subjektui;
atsiųsti informaciją įmonės elektroninio pašto adresu pasitikejimolinija@vvkd.lt;
užpildyti ir pateikti pranešimą užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą

atsiųsti informaciją paštu įmonės adresu Raudondvario pl. 113, 44296 Kaunas. Siunčiant paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

2022 m. pranešimų apie pažeidimus negauta.
2021 m. pranešimų apie pažeidimus negauta.