A

Dirbtinis vandens telkinys-karjeras Marvelėje nelaikytinas nei upe, nei ežeru

Modernizuojant vandens kelius, vykdoma ir Marvelės krovininės prieplaukos plėtra Kaune. Darbai suintensyvėjo pradėjus reguliarią krovininę laivybą Nemunu. Įrengiant krovininį uostą neišvengiami žemės darbai. Vidaus vandens kelių direkcija vadovaujasi LR aplinkos apsaugos įstatymu, LR žemės įstatymu, faktinėmis aplinkybėmis, užtikrina bet kokios žalos kontrolę ir nesutinka su Aplinkos apsaugos departamento pozicija dėl žemės darbų prie Nemuno upės.

Jau nuo 2021 m. pavasario VVKD, valdančios Užnemunės g. 5, Kaunas sklypo teritoriją, užsakymu buvo atliekami žemės darbai. Vykdant uosto paruošiamuosius darbus 2023 m. vasaros pradžioje kilo būtinybė užpilti dirbtinį karjerą (dirbtinį vandens telkinį). Tai neišvengiami – būtinieji darbai įrengiant teritoriją uostui. Dirbtinis karjeras buvo iškastas dar 1985 metais. Planuota perkelti  pramoginių laivų uostelį iš Kauno centro (Karmelitų) į Marvelę. Vis dėlto ši idėja liko neįgyvendinta, darbai nebuvo baigti dėl techninių kliūčių, kieto grunto. 2021 m. VVKD pramoginių laivų uostą įrengė Kauno žiemos uoste, adresu Raudondvario pl. 113, Kaunas.

Nėra jokio pagrindo būsimame krovininiame uoste vykdytus darbus traktuoti kaip Nemuno įlankos užpylimą, todėl nesutinkame su aplinkosaugos priekaištais. VVKD archyviniai dokumentai, buvusių direkcijos darbuotojų liudijimai patvirtina, kad aptariamas vandens telkinys yra dirbtinis vandens telkinys-karjeras, taigi, nelaikytinas nei upe, nei ežeru“, – komentuoja VVKD laivybos direktorius Aurelijus Rimas.

Ištrauka iš VVKD archyvo „Mažųjų laivų stovėjimo bazės Marvelėje“ darbo projekto:

VVKD nuolat atlieka tyrimus dėl vykdomų žemės darbų minimame sklype. 2021 m. balandžio 9 d. raštu Aplinkos apsaugos agentūra direkcijai atsakė, kad VVKD planuojama ūkinė veikla nepatenka į saugomas teritorijas, „Natura 2000“ teritorijas bei nėra joms artimoje aplinkoje, todėl planuojamai ūkinei veiklai (karjero užpylimui) poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia. 2022 m. rugpjūčio 3 d. Kauno aplinkos apsaugos inspekcija atliko nurodytos teritorijos užpilto grunto ekogeologinį tyrimą bei pateikė tyrimo vertinimą, kuriame nurodyta, kad laboratoriniais tyrimais nustatytų cheminių medžiagų kiekiai nesiekė ribinių verčių, galiojančių labai jautriose, jautriose ir vidutiniškai jautriose taršai teritorijose bei bendra teritorijos ekogeologinė būklė įvertinta 110 balų. Tai parodė, kad nėra didelės grunto ir požeminio vandens taršos rizikos.

Marvelės krovininė prieplauka yra greta tarptautinio valstybinės reikšmės vidaus vandens kelio. Jos plėtra yra vienas iš strateginių tikslų Lietuvos Respublikos bendrajame plane. Uosto įrengimui būtini parengiamieji žemės sklypo tvarkymo darbai. Atvežamas papildomas gruntas pilamas į rezervinę uosto teritoriją paaukštinti VVKD valdomos rezervinės teritorijos žemės paviršių iki potvynio vandens neužliejamo aukščio, pagerinant sklypo, skirto prieplaukos plėtrai, būklę.

Uoste numatoma krauti krovinius, konteinerius, medieną, birias mineralines ir statybines medžiagas ir kt. Rengiamos vietos ir krovinių sandėliavimui (aikštelės, dengti ir atviri sandėliai, administracinis pastatas, mašinų ir kitų transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir kita. Numatyta ir krovos bei laivų stovėjimo krantinės.

Šiuo metu jau yra parengti Marvelės prieplaukos plėtros projektiniai pasiūlymai, rengiamas sklypo detalusis planas, vyksta detaliojo plano derinimo procedūros. Vidaus vandens kelių direkcija planuoja, kad jau kitais metais detaliojo plano ir PAV pagrindu, bus galima pradėti rengti techninį projektą.

Ištraukos iš projektinių pasiūlymų ir detaliojo plano dokumentų:

2023-12-01 /