A

Priimtas sprendimas dėl naujo šliuzo-reguliatoriaus Drevernos upės senvagėje

AB Vidaus vandens kelių direkcija ir Klaipėdos rajono savivaldybė priėmė sprendimą suprojektuoti ir pastatyti naują šliuzą-reguliatorių Drevernos upės senvagėje, kuris užtikrins laivybos potencialo išnaudojimą šiame regione.

Vidaus vandens kelių direkcija kruopščiai ir planingai dirba, kad vandens kelių maršrutų daugėtų, o laivybos entuziastai ir keleiviai galėtų rinktis įvairius maršrutus. Tik sukūrus infrastruktūrą, atveriamos galimybės naujoms šakoms, šiuo atveju maršrutams Kuršių mariose. Drevernos upė yra svarbi jungiamoji grandis maršrute Dreverna-Karaliaus Vilhelmo kanalas, Minija, Atmata, Kuršių marios-Dreverna. Tačiau susisiekimą tarp Kuršių marių ir Karaliaus Vilhelmo kanalo riboja esamas Drevernos šliuzas, kuriuo gali praplaukti tik laivai, kurių plotis ne didesnis kaip 3,3 m.

Kaip, žinoma, Klaipėdos miesto III-ioji vandenvietė vis dar naudoja vandenį iš Karaliaus Vilhelmo kanalo, todėl siekiant sustabdyti druskingo vandens patekimą į kanąlą, esamą Drevernos šliuzą likviduoti ir taip atverti laisvą praplaukimą galimybių nėra, o rekontruoti jį pernelyg brangu, todėl ir priimtas sprendimas statyti naują, platesnį reguliatorių Drevernos senvagėje.

Šiuo metu Vidaus vandens kelių direkcija rengia poveikio aplinkai vertinimo atrankos, projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto dokumentaciją. Planuojamas ne mažiau kaip 6 metrų pločio naujas šliuzas-reguliatorius. Pagal sutartį su paslaugos teikėju numatyta šiuos dokumentus parengti per pirmąjį šių metų pusmetį. Klaipėdos rajono savivaldybė įsipareigojo suformuoti sklypą naujo šliuzo-reguliatoriaus statybai ir pagal parengtą dokumentaciją organizuoti šliuzo- reguliatoriaus statybą. Vidaus vandens kelių direkcija atliks reikalingus valymo darbus senvagėje. Tikimasi, kad savivaldybė suras lėšas šliuzo reguliatoriaus statybai, kurį būtų galima pradėti statyti iš karto, kai tik bus parengta techninė dokumentacija ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Vidaus vandens kelių direkcijos nuomone, 2024 metais šliuzas reguliatorius jau galėtų būti pastatytas ir laivybos sąlygos ruože Karaliaus Vilhelmo kanalas – Kuršių marios būtų ženkliai pagerintos.

Vidaus vandens kelių direkcijos laivybos direktorius A.Rimas džiaugiasi: „Atliekame visus veiksmus, kad Karaliaus Vilhelmo kanalas butų atvertas į Kuršių marias ties Dreverna. Tai bus didelis žingsnis į priekį, tačiau laukia ir sekantis žingsnis – ženkliai sudėtingesnis, pareikalausiantis ne tik visų suinteresuotų pusių pastangų, bet ir didesnių finansinių išteklių, tai – Karaliaus Vilhelmo kanalo atvėrimas į Kuršių marias Klaipėdoje, į planuojamą pietinėje Klaipėdos uosto dalyje įrengti mariną. Šiam tikslui pasiekti pirmiausiai reikia išspręsti Klaipėdos miesto III – iąjai vandenvietei priskirtų apsaugos zonų naudojimo kitoms veikloms klausimus ir įrengti apie 1 km ilgio kanalą sujungsiantį Karaliaus Vilhelmo kanalą su mariomis“.

2023-02-10 /