A

Vilhelmo kanalas – Kas padaryta? Kas planuojama 2024 metais?

Vidaus vandens kelių direkcija ir Klaipėdos rajono savivaldybė dar pernai priėmė sprendimą suprojektuoti ir pastatyti naują šliuzą-reguliatorių Drevernos upės senvagėje, kuris užtikrins laivybos potencialo išnaudojimą šiame regione. VVKD užsakymu projektuotojai baigia rengti techninį darbo projektą dėl naujo Drevernos žliuzo įrengimo. Planuojamas ne mažiau kaip 6 metrų pločio naujas šliuzas-reguliatorius.

Šiemet atlikti darbai dėl Karaliaus Vilhelmo kanalo atvėrimo į Dreverną bei planuojamos tolimesnės veiklos:

  • „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimas
  • Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
  • Gautos išvados – PAV neprivalomas
  • Gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas statyti hidrotechninį statinį valstybinėje žemėje
  • Parengti projektiniai pasiūlymai. Projektinių pasiūlymų viešas aptarimas – 2023 m. gruodžio 7 d.
  • Projektinių pasiūlymų pagrindu bus užbaigtas rengti techninis darbo projektas
  • Statybą leidžiančio dokumento gavimo preliminarus terminas – 2024 m. pradžia
  • 2024 m. Vidaus vandens kelių direkcijos valymo darbai senvagėje
  • 2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojami naujo šliuzo statybos darbai

Vidaus vandens kelių direkcija tiki, kad jau  2024 metais naujasis praplaukimas per Drevernos upės senvagę bus atvertas ir laivybos sąlygos ruože Karaliaus Vilhelmo kanalas – Kuršių marios  ženkliai pagerės.

Vidaus vandens kelių direkcijos laivybos direktorius A.Rimas džiaugiasi: „Atliekame visus veiksmus, kad Karaliaus Vilhelmo kanalas butų atvertas į Kuršių marias ties Dreverna. Tai bus didelis žingsnis į priekį, tačiau laukia ir sekantis žingsnis – ženkliai sudėtingesnis, pareikalausiantis ne tik visų suinteresuotų pusių pastangų, bet ir didesnių finansinių išteklių, tai – Karaliaus Vilhelmo kanalo atvėrimas į Kuršių marias Klaipėdoje, į planuojamą pietinėje Klaipėdos uosto dalyje įrengti mariną. Šiam tikslui pasiekti pirmiausiai reikia išspręsti  Klaipėdos miesto III – iąjai vandenvietei priskirtų apsaugos zonų naudojimo kitoms veikloms klausimus ir įrengti apie 1 km ilgio kanalą, sujungsiantį Karaliaus Vilhelmo kanalą su mariomis Klaipėdoje“.

Daugiau informacijos ir nuomonių šia tema galima rasti Dalios Bikauskaitės straipsnyje „Vakarų eksprese“ Kas naujo Vilhelmo kanalo įveiklinimo fronte

2023-12-05 /